ZMIANY NAZW ULIC W MIEŚCIE SULEJÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

Na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. Z 2016 r. poz. 744) Burmistrz Sulejowa informuje, że w wyniku wydania przez Wojewodę Łódzkiego zarządzeń zastępczych z dnia 24 stycznia  2018 r., które wchodzą w życie z dniem 17 lutego 2018 r. ulegają zmianie nazwy dwóch ulic położonych w mieście Sulejów:

– ul. 17 Stycznia nadano nazwę ul. Konfederatów Barskich,

– ul. Lucjana Rudnickiego nadano nazwę ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego.

            Chcąc wesprzeć mieszkańców ul. 17 Stycznia i ul. Lucjana Rudnickiego w płynnym przejściu do zarządzonej zmiany podaję do wiadomości poniższe informacje:

 

BRAK OBOWIĄZKU WYMIANY DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH POPRZEDNIĄ NAZWĘ ULICY

Zgodnie z ww. ustawą mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów) zachowują swoją ważność. Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust. 2 ustawy.

 

BRAK OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA ZMIAN W REJESTRACJACH I EWIDENCJACH PROWADZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W SULEJOWIE

Zmiany w rejestracjach i ewidencjach prowadzonych przez Urząd Miejski w Sulejowie wprowadzane są z urzędu (np. ewidencja ludności, ewidencja podatków lokalnych).

ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH W INNYCH URZĘDACH I INSTYTUCJACH

Mieszkańcy zamieszkali przy ulicach, których nazwy zmieniono powinni:

  1. Zgłosić zmianę danych poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego w Urzędzie Skarbowym w Piotrkowie Trybunalskim,
  2. Zgłosić zmianę danych adresowych w ZUS-ie i KRUS-ie,
  3. Osoby fizyczne i spółki cywilne posiadające wpis w CEIDG (Centrum ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej) zgłosić zmianę danych dotyczących adresu zamieszkania i miejsca prowadzenia działalności poprzez złożenie wniosku o zmianę wpisu w CEIDG,
  4. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napoi alkoholowych złożyć wniosek o zmianę wpisu co do adresu prowadzonej działalności lub zamieszkania przedsiębiorcy,
  5. Zgłosić zmianę nazwy ulicy w wydziale ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim,
  6. Złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. o zmianę adresu zamieszkania właściciela nieruchomości. Zmiana położenia nieruchomości (adresu działki) zostanie dokonana „ z urzędu”.

 

 

ZWOLNIENIE Z OPŁAT

 

Zgodnie z ustawą (art. 5 ust. 1) pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

 

OBOWIĄZEK WYMIANY TABLICZKI ZAWIERAJĄCEJ NUMER PORZĄDKOWY I NAZWĘ ULICY

 

Właściciele nieruchomości mają obowiązek wymiany tabliczek zawierających numer porządkowy i nazwę ulicy na koszt własny. Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) obowiązek umieszczania   w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym ciąży na właścicielach nieruchomości lub innych podmiotach uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy.

Mieszkańcy ulic 17 Stycznia oraz Lucjana Rudnickiego ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek a także ewentualnych szyldów oraz banerów reklamowych.

                                                                                   /-/ Burmistrz Sulejowa

                                                                                       Wojciech Ostrowski