Ekologia i ochrona środowiska to wciąż gorące tematy w naszym kraju. Niestety Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród krajów najbardziej zatruwających powietrze w Unii Europejskiej. Jednakże czynione są coraz większe starania dotyczące poprawy tej sytuacji.

Władze Sulejowa, mając na uwadze poprawę czystości powietrza w gminie, prowadzą szereg działań związanych z ochroną środowiska i czystością podstawowego składnika naszej egzystencji. W 2017 r. gmina otrzymała z WFOŚiGW dofinansowanie do wymiany istniejących niskoemisyjnych źródeł ciepła dla indywidualnych odbiorców na źródła ekologiczne (w tym gazowe). W sierpniu 2017 r. podpisano umowę z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji w ramach zadania: Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Sulejowa. Założenia programu umożliwiają uzyskanie dotacji w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych całej inwestycji. Dzięki temu w 2017r. 9 osób dokonało wymiany starych, nie ekologicznych kotłów, na kotły gazowe i kotły 5 generacji.  Na rok 2018 przewidziano wymianę kotłów u około 30 osób. Gmina będzie czyniła starania, by pozyskać większą pulę środków z funduszu, gdyż program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Ponadto Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski wystosował pismo, w dniu 23 marca 2018 r., do Polskiej Spółki Gazownictwa z prośbą o uwzględnienie w planach inwestycyjnych PSG realizacji rozwoju sieci gazowniczej na terenie gminy Sulejów. Na chwilę obecną ankietyzowani są w tej sprawie mieszkańcy Poniatowa i Uszczyna, lecz zainteresowanie tematem jest duże na terenie całej gminy. W odpowiedzi PSG Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie do swojego Oddziału w Łodzi, dotyczące dalszej ankietyzacji gminy Sulejów. W listopadzie 2017 r. zebrano deklaracje od prawie 350 mieszkańców gminy Sulejów, zainteresowanych montażem odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W grudniu Gmina Sulejów złożyła wniosek do Marszałka Województwa Łódzkiego o przyznanie dotacji. Wysokość dofinansowania to maksymalnie 85% netto kosztów instalacji. Po weryfikacji wniosków przez komisję konkursową, zostanie wybrana w formie przetargu firma, która dokona instalacji u wszystkich odbiorców końcowych.