17 listopada w Urzędzie Miejskim w Sulejowie Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski spotkał się z radnymi: Bartoszem Borkowskim i Konstantym Rucińskim w sprawie przebudowy Placu Straży oraz ulicy Górnej i Krakowskiej w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Centrum Sulejowa”. Wstępną koncepcję projektową powyższego przedsięwzięcia przygotowała „Pracownia Projektowa Paweł Jabłoński” z Bielska-Białej. Zakres prac projektowych objętych opracowaniem dotyczy przebudowy i wymiany nawierzchni istniejącego Placu Straży i przyległych dróg dojazdowych wraz z budową wschodniej części placu, budowę ciągów pieszych o nawierzchni bitumicznej i granitowej z kostki betonowej i drewnianej oraz miejsc postojowych w obrębie Placu Straży, przebudowę i wymianę nawierzchni istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej na wale wzdłuż Pilicy oraz przebudowę istniejących zjazdów z dróg publicznych do nieruchomości prywatnych. Ponadto projekt zawiera przebudowę istniejących murów oporowych przy skarpie od południowej strony budynku straży, przebudowę schodów terenowych od strony zachodniej, północnej i od strony wału wzdłuż rzeki Pilicy jak również murku żelbetonowego od strony zachodniej Placu Straży o funkcji osłonowej i rekreacyjnej. W projekcie znalazła się także budowa budynku usługowego, placu zabaw, elementów małej architektury oraz aranżacja zieleni wysokiej i średniej wraz z zieleńcami i trawnikami. Projektowe zagospodarowanie terenu zawiera przede wszystkim modernizację infrastruktury obejmującej wymianę biegnących pod placem instalacji tak, by ewentualne naprawy nie niszczyły nowo projektowanej nawierzchni, likwidacje części napowietrznych sieci elektroenergetycznych, wymianę oświetlenia na słupowe odpowiadające miejskiemu charakterowi przestrzeni, uzupełnienie go niskim oświetleniem punktowym, zabezpieczenie cieku wody deszczowej oraz wykonanie podziemniej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe zarówno z placu, jak i z pobliskich przestrzeni ulic Górnej i Krakowskiej. Burmistrz zapoznał radnych z przygotowaną koncepcją projektową i nakreślił kierunki dalszych działań w tym temacie.

  • dsc_0631
  • dsc_0651
  • dsc_0634
  • dsc_0642
  • dsc_0645
  • dsc_0639