Szanowni Państwo,

Miasto i Gmina Sulejów jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta i Gminy Sulejów. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Miasta i Gminy Sulejów, jej mieszkańców i podmiotów gospodarczych działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na inwestycje związane z termomodernizacją budynków, zakupem i montażem instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, modernizacją systemu oświetlenia ulicznego, wymianą starych pieców węglowych na nowoczesne, wymianą pojazdów wysokoemisyjnych na niskoemisyjne itp.

Wykonawcą Planu dla Miasta i Gminy jest Lubelska Fundacja Inicjatyw Ekologicznych „LFIE”, ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik, tel. 661 055 199, fax: 81 470 72 83

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa, jako Mieszkańców Miasta i Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie do wypełnienia ankiety (poniżej linki do plików) zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Sulejów, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność.

Szczególnie istotne są informacje dotyczące powierzchni użytkowej obiektów, rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania i planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Sulejów, wielkości zużycia energii oraz jej produkcji, w tym ze źródeł odnawialnych. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania.

Pragniemy podkreślić, że w przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw nie interesują nas informacje handlowe czy gospodarcze, których udostępnianie mogłyby potencjalnie godzić w interes Państwa przedsiębiorstwa. W ankiecie mogą Państwo również zaznaczyć, że nie chcą Państwo, aby w opracowaniu przedstawiano informacje dotyczące Państwa firmy, wówczas przekazane dane będą ujęte w całkowitym bilansie potrzeb energetycznych gminy, bez wskazania na konkretne przedsiębiorstwo.

Wszelkie informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z ankietami znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Miasta i Gminy Sulejów (Pan – Jarosław Miller, tel. 44/61-02-530, e-mail: jaroslaw.miller@sulejow.pl) lub u wykonawcy Planu – Lubelska Fundacja Inicjatyw Ekologicznych „LFIE” (tel. 661 055 199 i/lub biuro@lfie.pl).

 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Sulejowie ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, z dopiskiem ”PGN SULEJÓW”

 

lub przesłać drogą elektroniczną na adres: um@sulejow.pl

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH Z OBSZARU GMINY

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Z OBSZARU GMINY

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z OBSZARU GMINY

Uprzejmie prosimy o odesłanie ankiety do dnia 15 stycznia 2016 r.

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas oraz sprawne przesłanie ankiety.