Wersja dla słabowidzących
Zmień kontrast
Wirtualna wycieczka po klasztorze cysterskim w Sulejowie     |     Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. Funduszy Unijnych     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Zgłoszenie do ewidencji obiektów noclegowych

 

Zgłoszenie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie (inne niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska).

 

Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku burmistrza, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu - art. 38 ust. 3 ustawy z dnia    29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z póżn. zm.).

Każdy kwaterodawca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłosić, w formie pisemnej na formularzu wniosku, w Urzędzie Miejskim w Sulejowie ul. Konecka 42,     97-330 Sulejów, obiekt do ewidencji zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o usługach  turystycznych.Złożenie wniosku w formie pisemnej.

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o usługach  turystycznych. Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Obiekty te również muszą spełniać ww. minimalne wymagania.

 Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy Sulejów.
 2. Załączniki:
  • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada
  • Zaświadczenie o numerze NIP - obowiązkowo
  • Opis obiektu oraz pola biwakowego
  • Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.

Brak opłat za złożenie wniosku z załącznikami.

Dodatkowe informacje:

 • Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych), a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
 • Przedsiębiorca / rolnik świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji wszelkie zmiany (art.39 ust.4 i ust.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych), m.in. informacje o:
  1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  2. uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
  3. zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową.
  4. zmianie liczby miejsc noclegowych.
 • Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.

Zgłoszenie do ewidencji wszelkich zmian <zmiany we wpisie>

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług <zakończenie

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity -
  Dz.U.z 2014 r.poz.196 z późn. zm.)
   
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U z 2006 r. Nr 22 poz. 169 z póżn. zm.)  

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pół biwakowych na terenie Gminy Sulejów

2. Opis obiektu oraz pola biwakowego

3. DEKLARACJA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ: Minimalne wymagania, co do wyposażenia dla obiektów, świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Sulejów (zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm. ) - wymagana pieczątka imienna, podpis właściciela, zarządzającego lub dzierżawcy obiektu oraz data wypełnienia deklaracji

 

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie:

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie do pobrania <wniosek>

Wymagane opłaty: Do wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej. 
Opłata skarbowa wynosi 17 zł (Opłata skarbowa zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z  2012 r., poz. 1282 z późn..zm.).

Opłatę można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu (ul. Konecka 42, Sulejów) lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Sulejów

Sposób i miejsce odbioru dokumentów: Osobiście wnioskodawca lub osoba upoważniona
Referat Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu - Urząd Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, pok. nr 13 (wejście B, I piętro), tel. 44 6102 520

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca

 

 

 

 

Sylwia Miller; Sławomir Sowinski
Urząd Miejski w Sulejowie
Konecka 42, 97-330 Sulejów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
tel.: (+48 44) 610 25 00 / 610 25 01, fax: (+48 44) 616 25 51, email: informatyk@sulejow.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x