Wersja dla słabowidzących
Zmień kontrast
Wirtualna wycieczka po klasztorze cysterskim w Sulejowie     |     Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. Funduszy Unijnych     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

e-kształcenie

 

 - kp_10_12_2014.jpg

Analizowany projekt przewiduje wdrożenie na terenie Gimnazjum w Sulejowie oraz Gimnazjum w Przygłowie w województwie łódzkim, usług w zakresie e-kształcenia, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W ramach projektu zostanie zakupionych 80 sztuk tabletów z ochraniaczem oraz systemem operacyjnym dla uczniów oraz nauczycieli, 80 sztuk oprogramowania edukacyjnego. Przewiduje sie także wydatki na wdrożenie systemu w szkołach, szkolenia oraz na zarządzanie projektem.

Projekt realizowany będzie w Gimnazjum w Przygłowie oraz Gimnazjum w Sulejowie. Gimnazja sa usytuowane w budynkach tradycyjnych. W tym momencie posiadają podstawowa infrastrukturę sieciowa z dostępem do Internetu. W szkołach istnieje również siec Wi-Fi. Brakuje jednak urządzeń, na których uczniowie mogliby rozwijać swoje zdolności z dziedziny społeczeństwa informacyjnego. Brakuje usług publicznych (e-kształcenia) zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Prowadzenie e-kształcenia jest dziś praktycznie nie możliwe, co przekłada sie na poważne problemy edukacyjne dzieci. Widoczne jest pogłębianie sie dysproporcji w dostępie do infrastruktury społeczeństwa informacyjnego pomiędzy dziećmi z rodzin ubogich, a bogatszych.

Szkoły wyposażone sa w tym momencie w przestarzałe jednostki komputerowe. Sa to komputery stacjonarne, które używane sa na zajęciach informatyki.

Realizacja projektu jest zgodna z dokumentami o szczeblu krajowym, lokalnym oraz regionalnym:
POZIOM KRAJOWY
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
"Zwiększenie dostępu do Internetu oraz szersze zastosowanie technik cyfrowych w administracji i biznesie wpłynie pozytywnie na możliwości podwyższania kapitału ludzkiego m.in. poprzez e-learning, e-edukacje ale także poprzez rozwój możliwości zdobywania i wymiany informacji oraz samokształcenia. To będzie miało podstawowe znaczenie dla zwiększenia mobilności przestrzennej i zawodowej społeczeństwa i tym samym odegra ważną role w zapewnianiu odpowiedniej jakości kadr dla coraz bardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw działających w coraz bardziej globalizujacej sie gospodarce, jak i w procesach rozwoju regionalnego, w tym restrukturyzacji zatrudnienia na obszarach problemowych takich jak obszary koncentracji tradycyjnych przemysłów czy obszary wiejskie.

Na szczeblu regionalnym wspierane będą rożnego rodzaju elektroniczne usługi publiczne świadczone przez organy jednostek samorządu terytorialnego, projekty zapewniające podnoszenie usług w ochronie zdrowia (e-zdrowie), kształcenia (e-learning) oraz zintegrowany system wspomagania zarządzania w administracji samorządowej."

- Zastosowane w projekcie e - kształcenie, daje możliwość podwyższenia jakości kapitału ludzkiego. Przedstawione rozwiązania pomogą uczniom zdobywać informacje oraz odpowiednio je wykorzystywać, jednocześnie ucząc nawyku samokształcenia. Projekt otrzyma wsparcie na szczeblu regionalnym, a jego efekty będą miały charakter długofalowy, tworząc bazę odpowiedniej jakości kadr. Cele projektu sa wiec spójne z celami
NSRO.
Narodowa Strategia Edukacji na lata 2007- 2013
Celem głównym rozwoju edukacji w Polsce określonym w Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013 jest podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, tak by wykształcenie co najmniej średnie stało się bardziej powszechne - (70%) w grupie wiekowej 25 - 45 lat w 2013 roku, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakosci kształcenia.

Strategia systemu edukacji na lata 2007-2013 zakłada, ze edukacja w Polsce jako integralny system kształcenia (umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności) oraz wychowania (kształtowanie i promowanie postaw) bedzie:

  • ułatwiać każdemu realizacje aspiracji oraz rozwój własny i wykorzystanie mozliwosci,
  • przygotowywać do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w zyciu społecznym, kulturalnym i gospodarczym - w wymiarze lokalnym, narodowym i globalnym,
  • skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup społecznych,
  • reagować na zmiany związane z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii i globalizacja,
  • szybko i elastycznie dostosowywać sie do zmian zachodzących na rynku pracy.

 

Podstawowe zadania oswiaty to:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych,
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,
  • dostosowanie treści i sposobów nauczania do możliwości ucznia/wychowanka oraz wymogów zmieniającego sie, współczesnego świata,
  • poprawa efektywności zarządzania poprzez m.in. precyzyjne określenie zakresu kompetencji administracji rządowej i samorządowej oraz dyrektorów szkół i placówek i zespołów nauczycielskich,
  • poprawa efektywności systemu kształcenia, doskonalenia oraz zatrudniania nauczycieli.

Poprawa efektywności kształcenia musi sie wiązać z zapewnieniem podstawowej infrastruktury szkolnej.

- Odnosząc sie do zapisów Strategii, można stwierdzić zgodność celów projektu z przedstawionymi w niej celami. Realizując postulaty projekty, czyli wyrównując dysproporcje w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zrealizowane zostanie wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, a tym samym znacznie wzrośnie prawdopodobieństwo, ze większy odsetek uczniów będzie osiągał coraz wyższy poziom wykształcenia. Projekt wprowadzając nowoczesne rozwiązania informatyczne, dostosowuje również metody nauczania do potrzeb uczniów oraz otoczenia.

Niniejszy dokument podaje główny cel rozwoju gminy Sulejów, którym jest: Zapewnienie mieszkańcom gminy wysokiego poziomu życia poprzez rozwój przedsiębiorczości, turystyki, tworzenie przyjaznych warunków zamieszkania.

Projekt przyczynia sie do realizacji celu strategicznego: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez ochronę zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, socjalnego, edukacje i oświatę oraz tworzenie korzystnych warunków mieszkaniowych. Cel strategiczny będzie osiągnięty dzięki realizacji celów cząstkowych, m.in. celu: c. zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowoczesnych form przekazu informacji,

Dostęp do edukacji i umożliwienie korzystania z usług edukacyjnych sa podstawowymi czynnikami określającymi przebieg ścieżki edukacyjnej, a w rezultacie sytuacje jednostek na rynku pracy.

W ramach celu operacyjnego realizowane będą działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu stworzenie dobrych warunków nauczania oraz równych szans w dostępie do edukacji, rozszerzenie oferty dydaktycznej o elementy rozwojowe wykraczające poza standardowe programy nauczania, a także upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w szczególności osób odchodzących od rolnictwa.

- Zgodnie z zapisami Planu, w szczególności zaś z jego celami, cele projektu sa z nimi zbieżne. Wsparcie zostanie udzielone placówce realizującej proces kształcenia, tworząc dobre warunki do nauczania, a tym samym wyrównując dysproporcje w dostępie do edukacji. Nastąpi rozszerzenie ofert edukacyjnej o ICT, co umożliwi urozmaicenie przekazywanych treści, dzięki czemu staną sie one znacznie bardziej ciekawe, a sam proces nauczania będzie odznaczać sie większą efektywnością. Poprzez wdrożenie w szkole tabletów, nastąpi wykroczenie poza standardowe metody nauczania. Dzieki urządzeniom zajęcia będą mogły być prowadzone w oparciu o dostępne aplikacje, a także dane dostępne w Internecie.

Dzięki realizacji projekt zostanie osiągnięty Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest wyrównanie dysproporcji w dostępie i wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie Gminy Sulejów oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych w tym w zakresie e-kształcenia.

Główny cel projektu ma doprowadzić do upowszechnienia wśród grupy uczniów korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, dla wyrównania dysproporcji wynikających z braku dostępu do nich.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji celów bezpośrednich. Oto one:

1. Zwiększenie wykorzystania ICT w procesie edukacyjnym przez grupę uczniów.

2. Upowszechnienie wykorzystywania zaawansowanych technologii w systemie kształcenia oraz doprowadzenie do zwiększenia ilości jednostek komputerowych w szkołach.

3. Przekonanie do wdrażania e-nauczania w szkołach, w szczególności na terenie województwa łódzkiego, w oparciu o odniesione korzyści.

4. Podniesienie poziomu wykształcenia oraz poszerzenie horyzontów grupy uczniów, a tym samym polepszenie ich wyników w nauce.

5.Upowszechnienie wśród mieszkańców regionu łódzkiego ICT w ich codziennym życiu, w celu rozwoju oraz zmniejszania dysproporcji w zakresie dostepu do wiedzy.

Projekt realizuje zatem założenia celów Osi priorytetowej IV, Działania IV.2, które opisano powyżej.

Produkty projektu to:

- Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja - 2 sztuki

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) - 0 sztuk

Wydatki ogółem (PLN): 207 870,00
Wydatki kwalifikowane (PLN): 201 228,00
Dofinansowanie że środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 171 043,80 PLN

 

Przygotował Krzysztof Podlewski,
Opublikował Sławomir Sowiński
Urząd Miejski w Sulejowie
Konecka 42, 97-330 Sulejów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
tel.: (+48 44) 610 25 00 / 610 25 01, fax: (+48 44) 616 25 51, email: informatyk@sulejow.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x