Wersja dla słabowidzących
Zmień kontrast
Wirtualna wycieczka po klasztorze cysterskim w Sulejowie     |     Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. Funduszy Unijnych     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

2004

 

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2004 r. w zakresie rzeczowym

 1. W 2004 roku wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę a następnie zrealizowano w Uszczynie przy ul. Modrzewiowej odcinek sieci wodociągowej Ø 110 mm. Zakończenie inwestycji nastąpiło w grudniu 2004 roku. Wykonawcą inwestycji był MZK w Sulejowie.
 2. W 2003 roku wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę a następnie realizowano odcinek sieci wodociągowej w Barkowicach w ulicach Cisowa, Cyprysowa i Malinowa o łącznej długości 1.940 mb, w tym: 1.060 mb Ø 110mm i 880 mb Ø 160 mm. Zakończenie inwestycji nastąpiło 27 lutego 2004 roku. Wykonawcą inwestycji był MZK w Sulejowie.
 3. W 2003 roku wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto w grudniu 2003 roku budowę sieci wodociągowej w Łazach Dąbrowie. Zakres zadania: f 110 – 1 860 m, f 160 – 2 882,5m; łącznie 4 742,5 m. Wykonawcą inwestycji był MZK w Sulejowie. W 2003 roku zrealizowano 580 mb sieci Ø 160 mm. Pozostały odcinek, tj. łącznie 4 162,50 m został zrealizowany w 2004r. Zadanie zakończono 30 września 2004 r.
 4. W czerwcu 2004 r. została wykonana nakładka bitumiczna z betonu asfaltowego gr. 4 cm na drodze gminnej Witów-Kłudzice na powierzchni ponad 2000 m2. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ul. Południowa 17/19 w Piotrkowie Trybunalskim.
 5. W celu wyremontowania istniejącej nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Przygłów - Barkowice Mokre wykonana została w czerwcu 2004 r. nakładka bitumiczna z betonu asfaltowego gr. 4 cm na powierzchni 3000 m2. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ul. Południowa 17/19 w Piotrkowie Trybunalskim.
 6. Zrealizowano ostatni etap, przewidziany projektem budowlanym, modernizacji ulicy Rolniczej w Przygłowie. Modernizację rozpoczęto w 2000 roku i łącznie objęła ona odcinek 896 mb. Ostatni etap to modernizacja odcinka o długości 280 mb. Wykonawcą zadania było wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. W 2003 roku wykonano roboty ziemne, podbudowę, odwodnienie drogi. W 2004 r. wykonano warstwy nawierzchni bitumicznej. Zadanie zakończono w czerwcu 2004 roku.
 7. Realizacja odwodnienia ulicy Topolowej w Przygłowie na długości ok. 300 m. Inwestycja polegać będzie na realizacji rowów odwadniających otwartych i krytych, przepustów i korytek odwadniających wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi. W 2004 r. wykonana została mapa do celów projektowych tego terenu oraz opracowywana koncepcja projektowa rozwiązania problemu wód opadowych ulicy. Ponieważ inwestycja będzie biegła częściowo w terenach prywatnych przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami w sprawie uzgodnienia przebiegu inwestycji. W 2005r. opracowany zostanie projekt a później nastąpi realizacja tej inwestycji.
 8. W pierwszej połowie 2004r. wykonany został projekt budowlany oraz złożono zgłoszenie realizacji ulicy Krawieckiej w Uszczynie do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w miesiącu sierpniu wyłoniono wykonawcę inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ul. Południowa 17/19 w Piotrkowie Tryb. Umowę z wykonawcą podpisano w miesiącu sierpniu. Do przebudowy przewidziano odcinek ulicy Krawieckiej o długości 510 mb. Przebudowa polegała na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu spadku jednostronnego oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniajacą z tłucznia o grubości średnio 15 cm oraz dobudowie poboczy ze żwiru szerokości po 50 cm. Następnie warstwy nawierzchni zostały jednokrotnie powierzchniowo utrwalone asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. W 2005 r. przewidziano do wykonania drugie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem D-200 i grysami kamiennymi.
 9. W pierwszej połowie 2004r. wykonany został projekt budowlany przebudowy ulicy Energetycznej we Włodzimierzowie. Do przebudowy przewidziano ulicę Energetyczną na długości 440 mb. Przebudowa polega na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniajacą z tłucznia o grubości średnio 15 cm. Następnie warstwy nawierzchni zostaną dwukrotnie powierzchniowo utrwalone asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. W 2005 r. przewidziano wyłonienie wykonawcy oraz zrealizowanie zadania w okresie letnim.
 10. W pierwszej połowie 2004r. wykonany został projekt budowlany oraz złożono zgłoszenie realizacji przebudowy drogi gminnej we wsi Podlubień do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w miesiącu sierpniu wyłoniono wykonawcę inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ul. Południowa 17/19 w Piotrkowie Tryb. Umowę z wykonawcą podpisano w miesiącu sierpniu. Do przebudowy przewidziano drogę gminną we wsi Podlubień o długości 850 mb. Przebudowa polegała na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu spadku jednostronnego oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniajacą z tłucznia o grubości średnio 15 cm oraz dobudowie poboczy ze żwiru szerokości po 50 cm. Następnie warstwy nawierzchni zostały jednokrotnie powierzchniowo utrwalone asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. W 2005 r. przewidziano do wykonania drugie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem D-200 i grysami kamiennymi.
 11. W pierwszej połowie 2004r. wykonany został projekt budowlany oraz złożono zgłoszenie realizacji przebudowy części ulicy Przedszkolnej od ulicy Lipowej wraz z ulicą Krzywą i częścią ulicy Kasztanowej w Poniatowie do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w miesiącu sierpniu wyłoniono wykonawcę inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ul. Południowa 17/19 w Piotrkowie Tryb. Umowę z wykonawcą podpisano w miesiącu sierpniu. Do przebudowy przewidziano odcinek części ulicy Przedszkolnej od ulicy Lipowej wraz z ulicą Krzywą i częścią ulicy Kasztanowej w Poniatowie o łącznej długości 957 mb. Przebudowa polegała na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniajacą z tłucznia o grubości średnio 15 cm. Następnie warstwy nawierzchni zostały jednokrotnie powierzchniowo utrwalone asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. W 2005 r. przewidziano do wykonania drugie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem D-200 i grysami kamiennymi.
 12. W 2004r. wykonany został projekt budowlany oraz uzyskane pozwolenie na przebudowę części ulic Barbary i Rudnickiego w Sulejowie. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w miesiącu wrześniu 2004 r. wyłoniono wykonawcę inwestycji – DrogInż. s.j.Bińczyk, Buchalski, Słomecki z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ul. Dmowskiego 96. Umowę z wykonawcą podpisano w miesiącu październiku. Do przebudowy przewidziano część ulic Barbary i Rudnickiego w Sulejowie na długości 332 mb. Przebudowa ta polega na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez ułożenie podbudowy z tłucznia, dywanika bitumicznego, wykonaniu chodników z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej. Przyjęta szerokość jezdni 6,0 m, szerokość chodników 2,0 m. Powierzchnia nawierzchni 2400,5 m2, powierzchnia chodników 836 m2. W 2004 r. wykonano w całości kanalizację deszczową. W 2005 r. zaplanowano do wykonania całość nawierzchni oraz chodniki. Zakończenie inwestycji przewidziano do końca czerwca 2005r.
 13. W pierwszej połowie 2004r. wykonany został projekt budowlany przebudowy ulicy Rolniczej w Uszczynie. Do przebudowy przewidziano ulicę Rolniczą na długości 1 585 mb. Przebudowa będzie polegać na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniajacą z tłucznia o grubości średnio 15 cm. Następnie warstwy nawierzchni zostaną dwukrotnie powierzchniowo utrwalone asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. W 2005 r. przewidziano wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie wykonywania inwestycji w terenie. Zakończenie zadania przewidziano na 2006 r.
 14. W pierwszej połowie 2004r. wykonany został projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w Zalesicach Wsi. Do przebudowy przewidziano drogę gminną przez Zalesice Wieś na długości 2 800 mb. Przebudowa będzie polegać na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniajacą z tłucznia o grubości średnio 15 cm. Następnie warstwy nawierzchni zostaną dwukrotnie powierzchniowo utrwalone asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. W 2005 r. przewidziano wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie wykonywania inwestycji w terenie. Zakończenie zadania przewidziano na 2006 r.
 15. W pierwszej połowie 2004r. wykonany został projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w Witowie Wsi. Do przebudowy przewidziano drogę gminną przez Witów Wieś na długości 2 872 mb. Przebudowa będzie polegać na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniajacą z tłucznia o grubości średnio 15 cm. Następnie warstwy nawierzchni zostaną dwukrotnie powierzchniowo utrwalone asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. W 2005 r. przewidziano wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie wykonywania inwestycji w terenie. Zakończenie zadania przewidziano na 2006 r.
 16. W 2004r. wykonany został projekt budowlany oraz uzyskane pozwolenie na przebudowę ulicy Jagiellończyka i Romańskiej w Sulejowie. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w miesiącu wrześniu 2004 r. wyłoniono wykonawcę inwestycji - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ul. Południowa 17/19 w Piotrkowie Tryb. Umowę z wykonawcą podpisano w miesiącu październiku. Do przebudowy przewidziano część ulic Jagiellończyka i Romańskiej w Sulejowie na długości 623,8 mb. Przebudowa ta polega na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez ułożenie podbudowy z tłucznia, dywanika bitumicznego, wykonaniu chodników z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej. Przyjęta szerokość jezdni 5,0 - 6,0 m, szerokość chodników 2,0 m. Powierzchnia nawierzchni 4110 m2, powierzchnia chodników 1730 m2. W 2004 r. wykonano w całości kanalizację deszczową. W 2005 r. zaplanowano do wykonania całość nawierzchni oraz chodniki za. Zakończenie inwestycji przewidziano do końca lipca 2005 r.
 17. W 2004 r. rozpoczęto przebudowę drogi Witów Kolonia – Kałek. Przebudowa polega na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez położenie na uprzednio wykorytowanym i wyrównanym podłożu podbudowy i dywanika bitumicznego oraz wykonaniu rowów przydrożnych i wzmocnionych poboczy. W 2004 r. wykonany został projekt budowlany inwestycji i uzyskane pozwolenie na budowę. Wyłoniono również w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę pierwszego odcinka zadania długości 693 m we wsi Witów Kolonia – firmę „PEUK” S.A. z Piotrkowa Tryb., który wykonał ten odcinek do końca listopada 2004r. W 2005 r. przewidziano do realizacji kolejny odcinek tego zadania – połowę zakresu pozostałej do wykonania inwestycji. Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na 2006 r.
 18. Realizacja III etapu rozbudowy szkoły podstawowej i gimnazjum w Przygłowie i dopłata za II etap, który realizowany był w 2003 roku. Roboty te zostały zrealizowane i odebrane 28 maja 2004r. III etap obejmował stan wykończeniowy obiektu, tj. wykonanie tynków, posadzek i podłóg oraz instalacji elektrycznej, c.o., wod.-kan. a także zagospodarowanie terenu. Wykonawcą była firma wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego "ARBUD" mgr inż. Paweł Krześlak z Piotrkowa Tryb.
 19. Przy Gimnazjum w Przygłowie wybudowano przyszkolne boisko sportowe do gier zespołowych o wymiarach 26 m x 14 m wraz z koszami oraz słupkami do siatkówki. Nawierzchnia boiska poluretanowo-gumowa na podbudowie z naniesionymi liniami dla boisk do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej. Boisko zrealizowano w połowie 2004 r. Wykonawcą była firma wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego "ARBUD" mgr inż. Paweł Krześlak z Piotrkowa Tryb.
 20. Przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Przygłowie wykonano szereg dodatkowych robót wykończeniowych mających na celu poprawę funkcjonalności i estetyki tego obiektu. I tak zrealizowano nowe ogrodzenie frontowe wraz z trzema bramami, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wyremontowano kostką betonową dojście do budynku szkoły. Zrealizowano remont kapitalny istniejących sanitariatów w budynku. Ściany wewnątrz obiektu pokryto gładzią gipsową a w ciągach komunikacyjnych ozdobnym tynkiem fakturowym. Wykonawcą była firma wyłoniona "ARBUD" mgr inż. Paweł Krześlak z Piotrkowa Tryb. Zadanie to zrealizowano w drugiej połowie 2004 r. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie z kontraktu wojewódzkiego.
 21. Zakupiono wyposażenie do rozbudowanej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przygłowie. Zadanie zrealizowano po oddaniu obiektu do użytkowania w II połowie 2004 r. W skład wyposażenia weszły meble, komputery, pomoce naukowe. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie z kontraktu wojewódzkiego.
 22. Wykonany został w 2002 r. projekt budowlany kanalizacji deszczowej ulic Koneckiej, Taraszczyńskiej oraz Rynku w Sulejowie. W 2004 r. uzyskane zostało pozwolenie na budowę. Zakres zadania obejmował wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o łącznej długości 359 m z przykanalikami o długości 142,5 m. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „ZETPRI - EKO” Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2004 r.
 23. W 2004 r. w ramach opracowywania dokumentacji technicznej niezbędnej do modernizacji oczyszczalni i przepompowni zlecona zostało firmie BIOCLAR z Łodzi wykonanie koncepcji rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów. Dokumentacja taka została wykonana w grudniu 2004 r. Opracowanie to umożliwi w następnych latach podjęcie planowych działań w zakresie modernizacji i rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków.
 24. W 2004 r. wykonany został projekt budowlany odcinka sieci kanalizacji sanitarnej f 200 o długości 346,5m w ulicy Grunwaldzkiej w Sulejowie oraz uzyskane pozwolenie na budowę tej inwestycji. Następnie przystąpiono do realizacji inwestycji. Wykonawcą zadania był MZK w Sulejowie. Inwestycja została zakończona w listopadzie 2004 r. Zadanie zrealizowane przy udziele pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.
 25. W 2004 r. rozpoczęto modernizację targowiska miejskiego w Sulejowie spowodowaną koniecznością dostosowania go do obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych. W 2004 r. został opracowany projekt budowlany. Zakres inwestycji przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej, budynku usługowo-administracyjnego, toalety publicznej, kanalizacji sanitarnej, przyłącza wody, oświetlenia placu targowego oraz utwardzenie terenu targowiska kostką betonową. W 2005 r. przewidziane jest rozpoczęcie realizacji inwestycji. Zakończenie zadania przewidziano na 2008 r.
UM Sulejów
Urząd Miejski w Sulejowie
Konecka 42, 97-330 Sulejów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
tel.: (+48 44) 610 25 00 / 610 25 01, fax: (+48 44) 616 25 51, email: informatyk@sulejow.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x