Wersja dla słabowidzących
Zmień kontrast
Wirtualna wycieczka po klasztorze cysterskim w Sulejowie     |     Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. Funduszy Unijnych     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

2005

 

Ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2005r. na terenie Gminy Sulejów

 1. Przebudowa ulicy Rolniczej w Uszczynie.

 - inwest_05_02.jpgDo przebudowy przewidziano ulicę Rolniczą na długości 1.585 mb. Przebudowa polega na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniajacą z tłucznia o grubości średnio 15 cm. Następnie warstwy nawierzchni zostaną dwukrotnie powierzchniowo utrwalone asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. W 2005 r. wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę – firmę PRDM Piotrków Tryb. i 10 maja 2005r. rozpoczęto wykonywanie inwestycji w terenie. Zakończenie pierwszego etapu w 2005r. nastąpiło 30 sierpnia 2005r. Całe zadanie przewidziano do zakończenia do 23 sierpnia 2006 r.

 1. Przebudowa części ulicy Przedszkolnej od ulicy Lipowej wraz z ulicą Krzywą i częścią ulicy Kasztanowej w Poniatowie.

Wykonawcą zadania była firma wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ul. Południowa z Piotrkowa Tryb. Do przebudowy przewidziano odcinek części ulicy Przedszkolnej od ulicy Lipowej wraz z ulicą Krzywą i częścią ulicy Kasztanowej w Poniatowie o łącznej długości 957 mb. Przebudowa polegała na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku, wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniajacą z tłucznia o grubości średnio 15 cm oraz dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. W 2004 r. wykonano prawie całe zadanie prócz drugiego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową. W 2005r. zrealizowano drugie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi.

 1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Podlubień.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ul. Południowa z Piotrkowa Tryb. Przebudową objęto drogę gminną we wsi Podlubień na długości 850 mb. Przebudowa polegała na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu spadku jednostronnego, wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniajacą z tłucznia o grubości średnio 15 cm, dobudowie poboczy ze żwiru szerokości po 50 cm oraz wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. W 2004 r. zrealizowano prawie wszystkie roboty prócz ostatniego, drugiego powierzchniowego utrwalenia. W 2005 r. wykonano drugie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. Protokólarny odbiór 10 czerwca 2005r.

 1. Przebudowa części ulic Barbary i Rudnickiego w Sulejowie.

 - inwest_05_04.jpg

 - inwest_05_06.jpg

Wykonawcą zadania została - wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego – firma DrogInż. s.j.Bińczyk, Bucharski, Słomecki z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ul. Dmowskiego 96. Przebudową objęto część ulic Barbary i Rudnickiego w Sulejowie na długości 332 mb. Przebudowa ta polegała na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez ułożenie podbudowy z tłucznia, dywanika bitumicznego, wykonaniu chodników z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej. Szerokość jezdni 6,0 m, szerokość chodników 2,0 m, powierzchnia nawierzchni 2400,5 m2, powierzchnia chodników 836 m2. W 2004 r. wykonano kanalizację deszczową a w 2005 r. zrealizowano całość nawierzchni oraz chodniki.
Wykorzystując trwające roboty drogowe na odcinku ulic Barbary i Rudnickiego wymieniony został odcinek azbestowo-cementowych rur na rury PCV Ø 110 na długości 115 m, cztery zasuwy na magistrali i cztery przyłącza wodociągowe. Wykonawcą zadania był MZK Sulejów.

 1. Budowa zatoki autobusowej i chodnika w ulicy Rudnickiego w Sulejowie.

Zrealizowana została zatoka autobusowa i odcinek chodnika w ulicy Rudnickiego w Sulejowie. Jako wykonawcę inwestycji wybrana została firma DrogInż. s.j.Bińczyk, Bucharski, Słomecki z siedzibą w Piotrkowie Tryb. Budowa polegała na wykonaniu podbudowy z tłucznia oraz nawierzchni zatoki i chodników z kostki betonowej. Powierzchnia zatoki 35,5 m2, powierzchnia chodnika 96 m2. Inwestycję zakończono 30 czerwca 2005r.

 1. Przebudowa części ulic Jagiellończyka i Romańskiej w Sulejowie.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę inwestycji - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Tryb. Modernizacją objęto część ulic Jagiellończyka i Romańskiej w Sulejowie na długości 623,8 mb. Przebudowa ta polegała na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez ułożenie podbudowy z tłucznia, dywanika bitumicznego, wykonaniu chodników z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej. Przyjęta szerokość jezdni 5,0 - 6,0 m, szerokość chodników 2,0 m. W 2004 r. wykonano w całości kanalizację deszczową, w 2005 r. zrealizowana została nawierzchnia oraz chodniki. Zakończenie inwestycji i przekazanie do eksploatacji nastąpiło 29 lipca br. i z początkiem sierpnia przekazano wykonany odcinek ulic do eksploatacji.

 - inwest_05_09.jpg

Podczas robót drogowych na ulicach Jagiellończyka i Romańskiej wymieniony został odcinek azbestowo-cementowych rur na rury PCV Ø 110 na długości 258 m, przebudowano 18 przyłączy i siedem zasuw na magistrali. Wykonawcą zadania był MZK Sulejów.

 - inwest_05_13.jpg

 1. Przebudowa ulicy Energetycznej we Włodzimierzowie.

 - inwest_05_15.jpg

Przebudową objęto ulicę Energetyczną na długości 440 mb. Przebudowa polegała na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniajacą z tłucznia o grubości średnio 15 cm. Następnie warstwy nawierzchni zostały dwukrotnie powierzchniowo utrwalone asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. Wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, była firma PD LAMBDAR z Łodzi. Roboty rozpoczęto 22 czerwca 2005r.

 

 1. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Sulejowie.

 - inwest_05_17.jpg

W 2005r. przewidziano do modernizacji ulicę Grunwaldzką w Sulejowie na długości 517,84 mb i szerokości jezdni 5,0 m. Przebudowa polegała na wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, ułożeniu podbudowy, dywanika bitumicznego oraz realizacji odwodnienia przydrożnego. Wykonawcą zadania jest, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego, firma PEUK S.A. z Piotrkowa Tryb. Zadanie zakończono 30 sierpnia 2005r.Podczas robót drogowych na ul. Grunwaldzkiej został wybudowany również odcinek sieci kanalizacji sanitarnej f 200 o łącznej długości 79 m oraz wykonane zostały dwie studzienki kanalizacyjne f 1200 w ulicy Grunwaldzkiej w Sulejowie. Wykonawcą zadania był MZK w Sulejowie.

 

 1. Przebudowa części ulicy Wyszyńskiego we Włodzimierzowie.

Do przebudowy przewidziano część ulicy Wyszyńskiego we Włodzimierzowie na długości 52 mb i szerokości 6,1 m. Przebudowa polegała na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniajacą z tłucznia o grubości średnio 23 cm. Następnie położono nawierzchnię warstwę asfaltu gr. 5 cm. Wykonawcą była firma PEUK S.A. z Piotrkowa Tryb. Roboty zostały zakończone 28 lipca 2005r.

 1. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Poniatowie.

W związku z wymogami określonymi przepisami higieniczno-sanitarnymi koniecznym stało się modernizacja bloku żywieniowego – kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Poniatowie. Roboty prowadzone były wspólnymi siłami pracowników interwencyjnych UM w Sulejowie oraz MZK w Sulejowie. Zakres zadania obejmował wybudowanie w pełnym zakresie według uzgodnionego z Sanepiedem zatwierdzonego projektu budowlanego zaplecza kuchennego Przedszkola.

 1. Przebudowa drogi Witów Kolonia – Kałek położenie nawierzchni bitumicznej.,

 - inwest_05_19.jpg

Przebudowa drogi Witów Kolonia – Kałek polega na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez położenie na uprzednio wykorytowanym i wyrównanym podłożu podbudowy i dywanika bitumicznego oraz wykonaniu rowów przydrożnych i wzmocnionych poboczy. W 2004 r. wykonany został projekt budowlany inwestycji i uzyskane pozwolenie na budowę. Wyłoniono również w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę pierwszego odcinka zadania długości 693 m we wsi Witów - Kolonia – firmę „PEUK” S.A. z Piotrkowa Tryb., który wykonał pierwszy odcinek w 2004r. W 2005r. i 2006r. przewidziano do realizacji pozostałą część drogi przewidzianą w zatwierdzonym projekcie budowlanym. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę – konsorcjum PRDM Piotrków Tryb. i PEUK S.A. Piotrków Tryb. Zakres inwestycji przewiduje jezdnię drogi na długości 2212,2 mb i szerokości jezdni 4,75m Rozpoczęcie robót nastąpiło 10 maja 2005r. Zakończenie pierwszego etapu nastąpiło 31 sierpnia 2005r. Całe zadanie przewidziano do realizacji do 24 sierpnia 2006r.

 1. Przebudowa ulicy Krawieckiej w Uszczynie.

 - inwest_05_21.jpg

Przebudową objęto odcinek ulicy Krawieckiej o długości 510 mb. W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Tryb. Przebudowa polegała na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu spadku jednostronnego, wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniajacą z tłucznia o grubości średnio 5 cm, dobudowie poboczy ze żwiru szerokości po 50 cm oraz dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. W 2004 r. zrealizowano wykorytowanie i wyrównanie nawierzchni na całej długości zaplanowanego odcinka, ułożono podbudowę z tłucznia oraz wykonano jednokrotne powierzchniowe utrwalenie asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. W 2005 r. wykonano drugie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. Protokolarny odbiór robót nastąpił 10 czerwca 2005r.

 1. Przebudowa drogi gminnej w Witowie.

 - inwest_05_23.jpg

Do przebudowy przewidziano drogę gminną przez Witów na długości 2.872 mb i szerokości jezdni 4,5 m. Przebudowa polega na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniajacą z tłucznia o grubości średnio 15 cm. Następnie warstwy nawierzchni zostaną dwukrotnie powierzchniowo utrwalone asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. W 2005r. wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę – firmę PRDM Piotrków Tryb. oraz 10 maja 2005r. rozpoczęto wykonywane inwestycji w terenie. Zakończenie pierwszego etapu zadania nastąpiło w sierpnia 2005r. Całe zadanie przewidziano do zakończenia do 24 sierpnia 2006r.

 - inwest_05_25.jpg

 1. Przebudowa drogi gminnej w Zalesicach.

Do przebudowy przewidziano drogę gminną przez Zalesice Wieś na długości 2.800 mb. Przebudowa polega na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniajacą z tłucznia o grubości średnio 15 cm. Następnie warstwy nawierzchni zostaną dwukrotnie powierzchniowo utrwalone asfaltem D-200 i grysami kamiennymi. W 2005 r. wyłoniono wykonawcę- firmę PD LAMBDAR z Łodzi a 22 czerwca 2005r. rozpoczęto wykonywanie inwestycji w terenie. Zakończenie pierwszego etapu nastąpiło 9 sierpnia 2005r. Zakończenie zadania przewidziano w 2006 r.

 - inwest_05_27.jpg

 - inwest_05_29.jpg

 

 1. Wymiana parkietu w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przygłowie

 - inwest_05_31.jpg

Powierzchnia sali, na której przeprowadzono modernizację nawierzchni wyniosła 250 m2 Prace obejmowały rozebranie zniszczonego parkietu oraz montaż nowej posadzki poliuretanowej. Remont został zakończony 15 września 2005r.

 - inwest_05_33.jpg

 1. Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie.

Termomodernizacja budynku szkolnego ma polegać na dociepleniu materiałami izolacyjnymi ścian zewnętrznych, dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz obróbek blacharskich. Remont będzie obejmował wymianę i naprawę uszkodzonych elementów wykończeniowych obiektu, wymianę chodnika – dojścia od ulicy Koneckiej do budynku szkolnego oraz wymianę odcinka ogrodzenia. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 24 sierpnia podpisania została umowa z firmą ARBUD z Piotrkowa Trybunalskiego, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W bieżącym roku zaplanowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej całego obiektu. Zakończenie zadania przewidziano w 2006r.

 1. Remont zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Przygłowie

 - inwest_05_35.jpg

Prace remontowe przy zapleczu kuchennym w Szkole Podstawowej w Przygłowie obejmowały wymianę płytek podłogowych i ściennych oraz zamontowanie nowych urządzeń do przygotowywania posiłków dla dzieci i młodzieży. Ponadto zostały zakupione nowe meble.

 - inwest_05_37.jpg

UM Sulejów
Urząd Miejski w Sulejowie
Konecka 42, 97-330 Sulejów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
tel.: (+48 44) 610 25 00 / 610 25 01, fax: (+48 44) 616 25 51, email: informatyk@sulejow.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x