Burmistrz Sulejowa

informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

1) przeznaczonych do sprzedaży:

– lokal mieszkalny nr 12 położony w Sulejowie przy ul. Koneckiej 62 wraz z pomieszczeniem przynależnym i ułamkową częścią gruntu – działki nr 241/4 obręb17 m. Sulejów,
– niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną działką nr 222/10 położoną w obrębie 4 m. Sulejów,
– nieruchomość zabudowaną garażem – działka nr 291/12 wraz z udziałem w działce nr 291/6 (wew. układ komunikacyjny) obręb 8 m. Sulejów.

2) przeznaczonych do wydzierżawienia:

– działka 75/2 obręb 6 m. Sulejów, działki nr 46 i 47 obręb Kolonia Bilska Wola.

Pierwszeństwo w nabyciu ww. lokalu przysługuje najemcy, z którym najem został nawiązany na czas nieokreślony. Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulejowie ( wej. C pok. nr 19A tel. 44 610-25-04, 610-25-06).