B U R M I S T R Z S U L E J O W A

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Sulejów

   roniek_small.jpg
kliknij aby powiększyć

Przetarg  odbędzie się w dniu  24  maja 2018 r. ( czwartek) w  sali USC Urzędu Miejskiego  w Sulejowie ul. Konecka 42 (wej. A ) o godz. 1000.

Wydzierżawiający wydzierżawia nieruchomość zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków ( bez wznowienia granic prawnych działki).

Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu płatny jest w dwóch tarach , I rata w  terminie do 31 marca, II rata – w terminie do 30 września, każdego roku.

Czynsz dzierżawny za pierwszy i ostatni rok dzierżawy zostanie ustalony proporcjonalnie do okresu użytkowania. Podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają dzierżawcę. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalona w drodze przetargu będzie podlegała waloryzacji raz do roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku        o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Waloryzacja czynszu nie wymaga zawierania aneksu do umowy, jednak Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę na piśmie o wysokości zwaloryzowanego należnego czynszu, począwszy od 1 stycznia danego roku, niezwłocznie po ukazaniu się ogłoszenia Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Pierwsza waloryzacja nastąpi od 1 stycznia 2020 roku.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie : dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości w przypadku  osób fizycznych, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego  wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw,  dowodówtożsamości osób reprezentujących  podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto Gminy Sulejów w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Oddział Paradyż Filia Sulejów nr  68897300030020003100820051 w terminie  do dnia 21 maja 2018r (poniedziałek). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Sulejów. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg na dzierżawę zwraca się po zawarciu umowy dzierżawy pozostałym zaś uczestnikom po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy. Dodatkowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego  w Sulejowie ul. Konecka 42 wej. C pok. 19A,  tel. 044 610-25-04.   Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

 

/-/ Burmistrz

Wojciech Ostrowski

<< ogłoszenie w pdf >>

<< mapka >>