B U R M I S T R Z S U L E J O W A

ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących
własność Gminy Sulejów

   tab1_small.jpgkliknij aby powiększyć 

Nabywca nieruchomości gruntowej zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 4 lat, co oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Termin ten biegnie od dnia sprzedaży gruntu (akt notarialny) i obowiązuje także następców prawnych. Po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do jego zgłoszenia do użytkowania we właściwym Urzędzie. W razie niedotrzymania terminu wybudowania budynku nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości; 10% ceny nabycia nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, a za każdy następny rok o dalsze 10% tej ceny. Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do kwoty 20% ceny wylicytowanej lub wpłatę kaucji w gotówce na konto Gminy w wysokości 20% wylicytowanej ceny gruntu, którą to formę nabywca określi po zakończeniu licytacji przed podpisaniem protokołu z przetargu. W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Sulejów, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej (dotyczy hipoteki), nabywca podda się nadto rygorom egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 20% wylicytowanej ceny nieruchomości na rzecz Gminy Sulejów. W przypadku wyboru wpłaty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania nieruchomości; w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50% kwoty kaucji na rzecz Gminy Sulejów (co stanowi 10% ceny nabycia nieruchomości) a w drugim roku kolejne 50 % kwoty kaucji. Zwrot kaucji nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez właściciela nieruchomości. Zwrot kaucji nastąpi z chwilą zagospodarowania nieruchomości, w sposób, o którym mowa powyżej, w terminie określonym w umowie sprzedaży.

    tab2_small.jpg
kliknij aby powiększyć

Przetargi odbędą się w dniu 15 lutego 2018 r. (czwartek) w sali USC Urzędu Miejskiego w Sulejowie ul. Konecka 42 (wej. A ) o godz. 1000 poz. 1, godz. 1100 poz. 2.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych ( małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pisemnej zgody współmałżonka, na odpłatne nabycie nieruchomości z podpisem poświadczonym notarialnie), w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodówtożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Sulejów w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Oddział Paradyż Filia Sulejów nr 68897300030020003100820051 w terminie do dnia 9 lutego 2018r. (piątek). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Sulejów. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulejowie ul. Konecka 42 wej. C pok. 19A, tel. 44 610-25-04. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostało na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulejowie, zamieszczone na stronie internetowej www.sulejow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany został do publicznej widomości w prasie.

 

Sulejów dn. 11.01.2018r.

 

mapka 222/10 obręb 4 m. Sulejów
ul.  Grunwaldzka 48

mapka 291/12
obręb  8 m. Sulejów

mapka 291/6
obręb 8 m. Sulejów

<< ogłoszenie pdf >>