B U R M I S T R Z S U L E J O W A

ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulejów

   mapki_small.jpg
kliknij aby powiększyć

Przetargi odbędą się w dniu   22 maja 2018 r. (wtorek ) w  sali USC Urzędu Miejskiego  w Sulejowie ul. Konecka 42 (wej. A) o godz. 1100  poz. 1, godz. 1200  poz. 2,   godz. 1230  poz. 3.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości w przypadku  osób fizycznych  ( małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pisemnej zgody współmałżonka, na odpłatne nabycie nieruchomości z podpisem poświadczonym notarialnie),  w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,                        a podlegających rejestracji – aktualnego  wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw,  dowodówtożsamości osób reprezentujących  podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Sulejów w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Oddział Paradyż Filia Sulejów nr  68897300030020003100820051 lub w kasie Urzędu Miejskiego (wpłaty do 3.000,00 zł.) w terminie do dnia 18 maja 2018r (piątek).  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Sulejów. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.  W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  w Sulejowie  ul. Konecka 42 wej. C pok. 19A,  tel. 44 610-25-04.   Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostało na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulejowie, Sołectwach w których położone są nieruchomości oraz zamieszczone na stronie internetowej www.sulejow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany został do publicznej widomości w prasie.

 

Sulejów dn. 12.04.2018r.

/-/ Z up. Burmistrza
Dorota Jankowska
Z-ca Burmistrza

 

 << mapki >>

<< ogłoszenie w pdf >>