B U R M I S T R Z S U L E J O W A

ogłasza
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulejów

    ogr_small.jpg
kliknij aby powiększyć

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 1300 w sali USC Urzędu Miejskiego w Sulejowie ul. Konecka 42 (wej. A).
  2. Przetarg ograniczony jest do (zgodnie z art. 2a Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z póź. zm.) rolników indywidualnych. Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest złożenie przez rolnika indywidualnego zainteresowanego udziałem w przetargu wymienionych niżej dokumentów, w podanym terminie i miejscu:

a. Oświadczenia, poświadczone przez Burmistrza Sulejowa, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (wzór A); jeżeli gospodarstwo położone jest na terenie więcej niż jednej gminy, należy złożyć zaświadczenie o wielkości użytków ze wszystkich gmin, na terenie których leżą użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa,

b. Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście oraz będących w samoistnym posiadaniu, a także dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (wzór C),

c. Oświadczenia poświadczające uzyskane kwalifikacje rolnicze wraz z uwierzytelnionymi kopiami dowodów potwierdzających ich spełnienie (wzór B); dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich europejskiego obszaru gospodarczego oraz konfederacji szwajcarskiej,

d. Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały ( minimum 5 lat) w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

e. Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego (wzór D).

f. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.sulejow.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Sulejowie wej. C pok. 19A.

Dowody potwierdzające spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, przywołane powyżej, winny być aktualne – wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed przetargiem (warunek ten nie odnosi się do dokumentów określających wykształcenie rolnicze).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć wymagane wyżej dokumenty nie później niż do dnia 24.11.2017 r. w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Sulejowie ul. Konecka 42 wej. A, w zamkniętej kopercie z opisem „ Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 27/1 i 28/1 obręb Kolonia Bilska Wola”. Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulejowie najpóźniej w dniu 29.11.2017 r. W przetargu mogą brać udział osoby zakwalifikowane, jeżeli wpłacą wadium w terminie do 24 listopada 2017 r na konto Gminy Sulejów w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Oddział Paradyż Filia Sulejów nr 68897300030020003100820051 lub w kasie Urzędu Miejskiego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Sulejów. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

  1. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze licytacji, płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż na 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  2. Gmina Sulejów sprzedaje nieruchomość zgodnie z mapą ewidencyjną oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim. Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż to jest oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
  3. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umów w całości ponosi nabywca nieruchomości.
  4. Każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany zapoznać się z warunkami przetargu, składając do akt stosowne oświadczenie.
  5. Cudzoziemcy zamierzający wziąć udział w przetargu winny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 106).
  6. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulejowie ul. Konecka 42 wej. C pok. 19A, tel. 44 610-25-04. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostało na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulejowie, Sołectwie w którym położona jest nieruchomość oraz zamieszczone na stronie internetowej www.sulejow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany został do publicznej widomości w prasie.

 

Sulejów dn. 3.10.2017r.

 

Mapka Bilska Wola Kolonia

Oswiadczenia:

Wzór A

Wzór B

Wzór C

Wzór D