Na XX Sesji Rady Miejskiej w Sulejowie, w dniu 20.03.2020, radni debatowali nad czterema uchwałami:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Sulejów.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Sulejów na 2020 rok.

Debata była bardzo burzliwa i podjęto tylko jedną uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Sulejów.

Poniżej transmisja z obrad i wyniki głosowania.

wyniki głosowania: