7 listopada w Urzędzie Miejskim w Sulejowie Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski i zastępca Burmistrza Dorota Jankowska spotkali się z autorami koncepcji zagospodarowania zabytkowych obiektów Opactwa Cystersów. Na spotkaniu był również obecny o. Augustyn Węgrzyn proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Tomasza Kantuaryjskiego  na Podklasztorzu. Autorzy dokumentacji zaprezentowali wstępną koncepcje zagospodarowania zabytkowych obiektów na terenie Opactwa Cysterów. W najbliższym czasie Partnerzy Projektu wypracują ostateczną wersję zagospodarowania obiektu, odpowiadającą warunkom przyznawania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, która stanowić będzie punkt wyjściowy do sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania  wymaganych decyzji i zezwoleń.

Projekt pn. „OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY POPRZEZ UTWORZENIE CYSTERSKIEGO CENTRUM EDUKACJI W SULEJOWIE” otrzymał rekomendację kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zostanie umieszczony na liście przedsięwzięć priorytetowych dla Województwa Łódzkiego.

Wykaz projektów trafi teraz do Ministerstwa Rozwoju, które odpowiedzialne jest za dalszą koordynację prac zmierzających do przyjęcia listy przez Radę Ministrów.

W całym kraju MKiDN rekomendowało 89 przedsięwzięć, które będą włączone na listę kontraktów terytorialnych i będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w kolejnych konkursach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Z województwa łódzkiego rekomendowano tylko 5 projektów. Poza projektem dotyczącym zagospodarowania zabytkowego Opactwa Cystersów rekomendowano projekty złożone przez Teatr Wielki w Łodzi, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi i Zamek Królewski w Łęczycy.

Ta decyzja nie jest jednoznaczna z przyznaniem dofinansowania jednak zwiększa do maksimum szanse na pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Efektem projektu będzie odrestaurowany zespół klasztorny z poszerzoną strefą dla zwiedzających oraz zapleczem do działalności edukacyjnej i kulturalnej.

Projekt ma być zrealizowany w Partnerstwie z parafią pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Tomasza Kantuaryjskiego, która jest właścicielem nieruchomości.

Planowane koszty projektu kształtować się będą na poziomie 10 mln złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych może oscylować w granicach 7 mln złotych.

Realizacja projektu wpisuje się w cele określone w Lokalnym Planie Rewitalizacji Miasta i Gminy Sulejów na lata 2016-2023.

  • dsc_0415
  • dsc_0418
  • dsc_0412
  • zmiana