Zakwalifikowaliśmy się do projektu, finansowanego ze środków unijnych, których pomoże nam w realizacji tego celu. Dzięki udziałowi w inicjatywie pt. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego” dwóch naszych pracowników poszerzy swoje kwalifikacje podczas szkoleń dotyczących standardu obsługi inwestora. Ponadto w Urzędzie Miejskim zostanie przeprowadzony audyt diagnostyczny, weryfikujący stan obsługi inwestora i promocji gospodarczej. Na jego podstawie opracowany zostanie raport, identyfikujący raporty i narzędzia, wykorzystywane podczas obsługi inwestorów.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne).

Spośród 80 jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczących w projekcie, 40 z nich zostanie wyłonionych do drugiej ścieżki projektu, polegającej na wdrożeniu odpowiednich standardów obsługi inwestora oraz budowie lokalnej sieci współpracy. Te samorządy będą mogły także skorzystać z dodatkowego, specjalistycznego wsparcia, obejmującego:

  1. Bezpłatne szkolenia dla kadr kierowniczych i urzędowych oraz usługi doradcze w formule zdalnej
  2. Usługi doradcze w formule stacjonarnej w zakresie wdrożenia standardów obsługi inwestora.
  3. Wykonanie i obróbka zdjęć stacjonarnych i lotniczych dla ofert inwestycyjnych typu brownfield (nieruchomość zabudowana) i/lub greenfield (nieruchomość niezabudowana).
  4. Wykonanie folderów dla ofert inwestycyjnych w wersji papierowej i elektronicznej (wraz z załączonymi zdjęciami oferty inwestycyjnej i prawami autorskimi do ich wykorzystywania).
  5. Wykonanie kompletu opisu stron internetowych promujących oferty inwestycyjne, przetłumaczonych na 2 języki zgodnie z wytycznymi PAIH.
  6. Opracowanie kompletu wzorów dokumentacji i umów prawnych dla potrzeb sprzedaży terenów inwestycyjnych wraz z prawami autorskimi do ich wykorzystania przez JST.
  7. Analiza przedtransakcyjna terenów inwestycyjnych typu „due diligence” (wybrane samorządy).
  8. Sprzęt audiowizualny do prezentacji ofert inwestycyjnych podczas spotkań z przedsiębiorcami.

Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2021 roku.