Najbliższy piątek 21 kwietnia to dzień, w którym odbędzie się akcja organizowana przez KS Amber pod nazwą: „Czysta i Bezpieczna Pilica od Źródeł do Ujścia 2017”. To dobra okazja, aby przyjrzeć się czystości nie tylko w przyrzecznych zaroślach, ale również przed swoimi posesjami.

Przypominamy, że utrzymanie czystości przed nieruchomościami, to obowiązek, który leży w gestii właściciela, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250 z późniejszymi zmianami oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulejów):

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (…)

 

Zachęcamy zatem wszystkich mieszkańców gminy do aktywnego włączenia się w „dzień sprzątania Gminy Sulejów”. Jednocześnie przypominamy, aby dbać o wizerunek naszej gminy nie tylko podczas w/w akcji, ale przez cały rok.

 

Piękna Gmina zasługą mieszkańców