ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Z dniem 1 stycznia 2018r. na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. O Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U.z 2017. Poz.1832) weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która ma formę aplikacji na smartfonie.

Aplikacja posiada kilka funkcji:

 • Rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci i małżonka;
 • Aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
 • Funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukanie partnerów udzielających zniżek w okolicach przebywania użytkownika aplikacji a użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy ,, ulubionych’’;
 • Aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty np. w przypadku dzieci przed 18r.ż.

Mając na względzie powyższe nastąpiła konieczność zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało podpisane dnia 19 grudnia 2017r. I umieszczone na stronie MRiPPS pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z dziećmi/karta-duzej-rodziny/prawo/, natomiast nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu wraz załącznikami został umieszczony w miejsce dotychczasowych wzorów w Biuletynie Informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem : https://www.mpips.gov.pl/bip/ogłoszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z dziećmi/wniosek-o-przyznanie -karty-dużej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/.

W przypadku wnioskowania o KARTĘ w formie elektronicznej, dla każdego członka rodziny, dla którego będzie wnioskowana Karta elektroniczna, konieczne będzie wypełnienie załącznika ZKDR-04. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlić kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. Załącznik ten wnioskodawca wypełnia dla każdej osoby, dla której wnosi o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej( lub obu form Karty). W załączniku tym podaje się numer telefonu komórkowego( musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłany zostanie SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji m KDR umożliwiającej korzystanie z hasła jednorazowego do aplikacji m KDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny ( który będzie jednocześnie loginem do aplikacji m KDR ) oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację- Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS.

W przypadku osób , które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty Elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019r. po upływie tego czasu jak i w przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2018r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie , a następnie po jej przyznaniu złoży wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku przez internet za pośrednictwem Portalu Informacyjno- Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego

KARTA DUŻEJ RODZINY PRZYSŁUGUJE

Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom, w której rodzic(e) lub małżonek rodzica, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci :

 1. w wieku do 18 roku życia;
 2. w wieku do 25 r.ż. w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem (wzór poniżej).
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane zakończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem (wzór poniżej), nie dłużej jednak niż do ukończenia  roku życia.

Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w mieście i gminie Sulejów, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł.

 

DO POBRANIA:

informacja dla wnioskodawcy

oswiadczenia o kontynuowaniu nauki

oswiadczenie o pozostawaniu w pieczy_zastepczej

oswiadczenie o władzy rodzicielskiej

Wzór wniosku KDR.4

ZKDR_04