,,Przyroda zawsze nam odda” . Cudowne przyrodniczo tereny gminy zasypała lawina śmieci. Wczesne lato zaprosiło nas na łono natury. Stwierdziliśmy, że mamy zaśmiecone lasy, brzegi rzeki, zalewu. Takiej sytuacji mówimy NIE! Posiadając środki finansowe, które z mocy prawa muszą byś przeznaczone na edukację ekologiczną, zdecydowaliśmy o szerokiej kampanii edukacyjnej, opartej o utworzenie systemu gromadzenia, odbioru i zagospodarowania ,,turystycznych śmieci”. Zakupiliśmy i ustawiliśmy kosze na śmieci. Wybraliśmy miejsca najchętniej uczęszczane. W wakacje będziemy je opróżniać codziennie. Przewidujemy również rozwój systemu i zakresu prac, reagując na sygnały z terenu.

Zobowiązania do prowadzenia edukacji ekologicznej określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2018r. poz 799 ze zm.) a także ustawa z dnia 13 września 1996r. 9o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017.poz. 1289 ze zm.) W budżecie gminy na wszystkie zadania z zakresu edukacji ekologicznej ( Sprzątanie Pilicy, Dzień Ziemi, Sprzątanie świata, edukacja w szkołach i przedszkolach, Przyroda zawsze nam odda, nasadzenia i zakup sadzonek i inne)   zabezpieczono  środki finansowe, wynikające z opłat i kar za korzystanie z środowiska w wysokości 88 tyś. zł.

W ramach wspomnianego zadania, od wielu lat, w naszej Gminie prowadzimy kampanie społeczne mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Kształtowanie postaw proekologicznych odgrywa bardzo ważną rolę już od najmłodszych lat. Jest to podstawowe zadanie edukacji ekologicznej.

Kampanie informacyjne w ramach szeroko pojętej edukacji mają również na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu kształtowania zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa – z jednej strony i aktywizację społeczeństwa w obszarze ochrony otaczającego nas środowiska – z drugiej strony.

Coraz bardziej zaczynamy interesować się przyrodą w związku z tym istnieje silna potrzeba prowadzenia edukacji z zakresu ochrony środowiska.

Pierwsze efekty działań edukacyjnych możemy zauważyć na załączonych zdjęciach poniżej.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12