Plakat- II Powiatowy Rajd Nordic Walking podgl2

REGULAMIN RAJDU NORDIC WALKING

Rajd ma charakter rekreacji, a nie typowej rywalizacji sportowej.

I . CEL IMPREZY

 1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.
 2. Propagowanie formy rekreacyjnej, jaka jest marsz „Nordic Walking”.
 3. Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych.

 

 1. ORGANIZATORZY

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Rajd Nordic Walking odbędzie się 3.09.2016 r. (sobota).
 2. Start godz. 16:30 plac przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy.
 3. Chętni uczestnicy zapisują się do dnia 1.09.2016 r. (do godz. 15:30)

Osoba do kontaktu:

Grzegorz Sipa – Wydział Organizacyjny, tel. 44 732 88 44, Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. ul. Dąbrowskiego 7, pokój 111, e-mail: g.sipa@powiat-piotrkowski.pl

 1. Rajd odbędzie się na długości ok. 4 km.
 2. Uczestnicy rajdu mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi rajdu.

 

 1. UCZESTNICTWO
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód, legitymację lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia powinny posiadać zgodę rodzica lub opiekuna upoważniająca do udziału w rajdzie Nordic Walking.

2.Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych), wygodne obuwie, kijki.

 1. Warunkiem dopuszczenia do rajdu będzie złożenia podpisu na liście startowej.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

 1. NAGRODY
 2. Każdy uczestnik rajdu otrzyma upominek.

 

 1. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie rajdu oraz ubezpieczenie NW.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestnika, za rzeczy zagubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu rajdu.
 5. Raj odbędzie się bez względu na pogodę.

5.Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

 1. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu mogą być wykorzystywane przez prasę,radio i telewizję.
 2. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.