Właściciele domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Burmistrz Sulejowa zawiadamia że na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250, z późn. zm.) Rada Miejska w Sulejowie podjęła następujące uchwały:

– Nr XXXIX/315/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

– Nr XVII/141/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, , na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

– Nr XVII/142/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.

W związku z powyższym Gmina Sulejów organizuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Wprowadzono nową ryczałtową stawkę roczną w wysokości: 

1) 120,00 jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie,

2) 200,00 jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie.

Ryczałtową stawkę opłaty należy uiszczać bez uprzedniego wezwania w terminach do 30 kwietnia i do 31 sierpnia każdego roku, za rok którego opłata dotyczy.

Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Sulejowie lub przelewem na rachunek bankowy nr: 60 8973 0003 0020 0031 0082 0001

W ramach opłaty będzie można oddawać przez cały rok bez limitu odpady pochodzące z tych nieruchomości zgodnie z harmonogramem.

Właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe zobowiązani są do wyposażenia swoich nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności  110 l, 120 l  lub 240 l.

Worki na odpady selektywnie zebrane zostaną dostarczone przez firmę zbierająca odpady komunalne.

W roku 2017r. usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe realizuje firma:

A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

Tel. kontaktowy 795 499 873

Deklaracje są przyjmowane w:

Urzędzie Miejskim w Sulejowie

Biuro Obsługi Mieszkańców

Konecka 42,

97-330 Sulejów,

wejście A

Uwaga!

Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą nowej deklaracji zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień oraz deklaracji. W stosunku do tych właścicieli, którzy nie zastosują się do wezwania, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. W ramach postępowania, w drodze decyzji administracyjnej, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będzie to wówczas stawka wyższa 200,00 zł.

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW:

WOREK NIEBIESKI – odpady segregowane – papier i tektura

Wrzucamy: gazety, papier, książki, zeszyty, kartony, pudła tekturowe.

Ważne! Nie wrzucamy: papieru przebitkowego (kalka), tłustego papieru, zużytych papierów higienicznych.

Pamiętaj! Zanim wrzucisz: opakowania kartonowe, torebki papierowe złóż na płasko.

WOREK ŻÓŁTY – odpady segregowane – tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe

Wrzucamy: butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych, folię opakowaniową, puszki aluminiowe, stalowe po żywności, napojach, karmie dla zwierząt, opakowania wielomateriałowe (kartoniki po sokach, napojach, produktach mlecznych).

Ważne! Nie wrzucamy: tworzyw piankowych, silikonów, gum, butelek po środkach chemicznych, farbach, olejach, tworzyw sztucznych zastosowania medycznego, złomu żelaznego, złomu metali kolorowych.

WOREK ZIELONY – odpady segregowane – szkło

Wrzucamy: opakowania szklane, białe i kolorowe, butelki po: napojach, sokach, alkoholach, żywności, słoiki po dżemach i przetworach.

Ważne! Nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, szkła stołowego, zniczy szklanych, żarówek, lamp, reflektorów, luster, szyb okiennych i samochodowych, opakowań po lekach.

WOREK BRĄZOWY – odpady segregowane – bioodpady

Wrzucamy: odpadki kuchenne (resztki owoców, warzyw, produktów mlecznych, skorupki jaj, łupiny orzechów, fusy po kawie, herbacie razem z filtrem papierowym), ściętą trawę, chwasty, liście, drobne gałązki, spady owocowe, zwiędłe kwiaty cięte, doniczkowe.