Przypominamy, że zgodnie z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz.1286) 31 stycznia 2016 roku upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty I raty  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek:
Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddz. Paradyż – Filia Sulejów
Nr 60 8973 0003 0020 0031 0082 0001.

Niedokonanie opłaty lub niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za 2015 rok w w/w terminie, powoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Informacji nt. wypełniania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i pomocy w wyliczeniu należnej opłaty udziela – Barbara Jędrzejczak tel. 44 6102505.

O Ś W I A D C Z E N I E