W związku z kończącym się procesem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Sulejów zapraszamy przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Sulejów do czynnego włączenia się w ostatni etap tworzenia przedmiotowego dokumentu.

Prosimy o informacje dotyczące planowanych inwestycji w Państwa firmach w latach 2016-2020 mogących przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenia emisji CO2 do atmosfery, tj.:

  • termomodernizacja budynków,
  • wymiana źródeł ciepła,
  • montaż urządzeń grzewczych pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych,
  • montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych,
  • modernizacja oświetlenia energochłonnego na LED,
  • modernizacja starych linii technologicznych na nowoczesne,
  • wprowadzanie nowych energooszczędnych materiałów, urządzeń i systemów instala-cyjnych.

Zgłoszone przez Państwa inwestycyjne zostaną uwzględnione w PGN, zwiększając tym samym szanse na pozyskanie zewnętrznego dofinansowania na ich realizację z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszy Norweskich i Szwajcarskich, itp.