Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sulejowie, która odbędzie się 22 maja 2019 r. Burmistrz Sulejowa przedstawi raport o stanie gminy.

Rada Miejska w Sulejowie rozpatrzy raport podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Sulejów. Dokładny termin sesji, na której rozpatrywany będzie raport zostanie podany w późniejszym terminie.

Zgodnie z art. 28aa ust. 7 i ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulejowie, pisemne zgłoszenie z co najmniej 20 podpisami osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie musi zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 21 maja 2019 r.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Sulejów do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 21 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, ul. Konecka 42, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 6.

 

<<  Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy Sulejów do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy  >>

<<  Lista osób popierających zgłoszenie  >>