Wzrasta zagrożenie ptasią grypą w całej Polsce. Na terenie naszego kraju wykryto już ponad 20 ognisk choroby. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Głównym Lekarzem Weterynarii wydało oficjalny komunikat w tej sprawie.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki – np. kaczki wodne czy mewy. Sam w sobie wirus H5N8 nie stanowi zagrożenia dla ludzi, ale – ze względu na ryzyko zwiększonej śmiertelności drobiu – może nieść szkodliwe skutki ekonomiczne. Komunikat wydany przez resort rolnictwa i Głównego Lekarza Weterynarii zawiera wykaz zasad, które należy bezwzględnie przestrzegać:

– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,

– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,

– nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,

– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, – przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Za brak stosowania się do zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)