Kolejny krok do rewitalizacji

Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych rozwojem miasta i gminy Sulejów do uczestniczenia w sesji Rady Miejskiej. Podczas  jutrzejszych  ( 28 października 2016r.) obrad, Rada Miejska w Sulejowie zajmie się m.in. Lokalnym Programem Rewitalizacji. Przyjęcie przez Radę, przedstawionego przez Burmistrza programu, będzie jednym z kluczowych działań na drodze do odbudowy terenów zdegradowanych w Sulejowie. W programie określono obszar rewitalizacji. Z definicji musi to być obszar dotyczący gminy w tym miasta, w którym podjęte działania przyniosą efekt w postaci odbudowy infrastruktury ale również rewitalizacji społecznej mieszkańców. Dla obszarów wiejskich Burmistrz zaproponuje wkrótce możliwość rozszerzenia programu rewitalizacji o nowe obszary z terenu gminy, który tak jak Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta, pozwoli na uzyskanie dofinansowania na przedstawione w projekcie działania.

 

Program rewitalizacji jest wielokierunkowym dokumentem operacyjnym, opracowanym i przyjętym przez samorząd lokalny, przedstawiającym wieloletni program działań w sferze przestrzeni, społeczeństwa i gospodarki. Został on przygotowany przy współudziale partnerów społecznych i gospodarczych. Określenie prawidłowych kierunków działań w programie rewitalizacji stanowi podstawę do pozyskania środków z funduszy europejskich, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ).

Kluczowym warunkiem powodzenia w realizacji programu rewitalizacji jest uzyskanie porozumienia przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w proces jego tworzenia. Wymagana jest ścisła współpraca pomiędzy różnymi działaniami podejmowanymi w Urzędzie Miejskim w Sulejowie z jednostkami podległymi, a także z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz prywatnymi. Rewitalizacja jest szansą rozwoju i promocji dla wszystkich organizacji partycypujących w programie.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy tego procesu (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej), w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.

Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sulejów na lata 2016-2023” ma służyć identyfikacji obszarów zdegradowanych, na których występują niekorzystne procesy, stany kryzysowe dotyczące przestrzeni gminy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Ponadto LPR warunkuje koordynację działań, czyli współpracę Urzędu Miejskiego oraz przedstawicieli mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych na rzecz realizacji działań rewitalizacyjnych.

Przyjęte założenia oraz procedura badawcza i związane z nią konsultacje społeczne pozwoliły określić, że wszystkie powyższe warunki spełnia śródmiejska część miasta Sulejów – tzw. Centrum, charakteryzujące się najwyższą koncentracją obszarów problemowych w podsystemie społecznym przy jednoczesnym występowaniu kryzysu w obszarze gospodarczym oraz środowiskowym, wskazane jako teren zdegradowany. Tym samym teren ten wskazany został jako podstawowy obszar rewitalizacji gminy Sulejów.

Określana jako Centrum część miasta Sulejów obejmuję strefę śródmiejską, w tym historyczny układ przestrzenny rynków na obu brzegach Pilicy.

Jako tereny mające istotne znaczenie dla rozwoju miasta i gminy, uznano także tereny:

 • z zabytkowym klasztorem cystersów na zachód od ul. Władysława Jagiełły i Rycerskiej, obejmującego ul. Opacka oraz pozostałe tereny klasztorne,
 • rekreacyjne – w części wschodniej miasta, na północ od ul. Piotrkowskiej (drogi krajowej) niemal do rz. Pilicy oraz Zalewu Sulejowskiego.

Na wyznaczonych obszarach planowane są działania rozwojowe (prowadzone przez Miasto i Gminę Sulejów) we wszystkich obszarach problemowych.

Przyjęcie LPR uchwałą otworzy drogę do pozyskiwania dofinansowań ze środków Unii Europejskiej na inwestycje rozumiane jako „rewitalizacyjne” m.in. :

 • Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę Placu Straży i ul. Krakowskiej wraz z infrastrukturą komunalną,
 • Rewitalizacja Centrum Miasta Sulejowa poprzez zagospodarowanie terenu przy ulicy Szkolnej w Sulejowie na cele turystyczno – rekreacyjne,
 • Rewitalizacja Centrum Miasta Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek w Sulejowie,
 • Rewitalizacja Centrum Miasta Sulejowa poprzez budowę kładki pieszo rowerowej nad rz. Pilicą w celu rozwoju turystyki i rekreacji pieszo – rowerowej,
 • Rewitalizacja obiektów zabytkowych przy ul. Podkurnędz
 • OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY POPRZEZ UTWORZENIE CYSTERSKIEGO CENTRUM EDUKACJI W SULEJOWIE
 • Poprawa infrastruktury kultury i promocja walorów zabytkowego zespołu klasztornego Opactwa Cystersów
 • rewitalizacja1
 • rewitalizacja2