Burmistrz Sulejowa

informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący:

– lokal mieszkalny nr 7 położony w Sulejowie przy ul. Koneckiej 62 wraz z pomieszczeniem przynależnym i ułamkową częścią

gruntu – działki nr 241/4 obręb 17 m. Sulejów,

– zabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną działką nr 87 położoną w obrębie 8 m. Sulejów.

Pierwszeństwo w nabyciu ww. lokalu przysługuje najemcy, z którym najem został nawiązany na czas nieokreślony.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulejowie ( wej. C pok. nr 19A  tel. 44  610-25-04).