Szanowni Państwo,

 

w związku ze zmianami w ustawie o ewidencji ludności, w zakresie uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców przez podmioty publiczne, uprzejmie informuję, iż z dniem 1 maja 2019 r. wejdzie w życie ustawowe ograniczenie w uzyskiwaniu danych jednostkowych przez podmioty publiczne, czyli tzw. licznik 300.

 

Ważne informacje:

Od 1 stycznia do 30 kwietnia  2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji teletransmisyjnej – na mocy przepisów przejściowych – są uprawnione do uzyskiwania danych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców w sposób ilościowo nieograniczony (bez limitu udostępnień).

Powyższe ulegnie zmianie od dnia 1 maja 2019 r. Od tej daty podmiot publiczny, który nie posiada decyzji teletransmisyjnej, będzie bowiem uprawniony do uzyskania wyłącznie  300 danych jednostkowych w roku kalendarzowym.

 

W roku 2019 zliczanie wniosków kierowanych przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej rozpocznie się z dniem 1 maja 2019 r. Jeśli w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r. na rzecz danego podmiotu publicznego nieposiadającego decyzji teletransmisyjnej organ gminy z prowadzonego przez siebie rejestru mieszkańców udostępni 300 danych jednostkowych, w przypadku skierowania kolejnego wniosku, nie będzie już uprawniony do jego realizacji. Organ gminy w opisanej powyżej sytuacji, jak również w stosunku do następnych wniosków tego podmiotu publicznego, który wykorzystał limit udostępnień, w oparciu o art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności, zobowiązany jest do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

 

Począwszy od roku 2020 zliczanie wniosków kierowanych przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej następować będzie w przedziale od 1 stycznia do 31 grudnia (rok kalendarzowy).

 

Wskazać przy tym należy na dwie bardzo istotne cechy samego limitu udostępnień:   Po pierwsze, dotyczy on odrębnie każdego z rejestrów mieszkańców, co oznacza, że limit 300 udostępnień nie dotyczy wszystkich rejestrów mieszkańców łącznie, a contrario każdy rejestr mieszkańców to odrębny limit udostępnień.

Po drugie, limit ma charakter odnawialny, w sytuacji gdy podmiot publiczny wykorzysta ustawowy limit udostępnień w danym roku kalendarzowym, celem uzyskania kolejnych danych może wystąpić do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o wyrażenie zgody na udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji, bądź oczekiwać na odnowienie się limitu udostępnień, co każdorazowo następować będzie z dniem 1 stycznia kolejnego roku.

 

Źródło: Informacje otrzymane z MSWIA oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.