Przeprowadzona wstępna ocena stanu przezimowania głównych upraw polowych w Polsce (wg. stanu na dzień 11 lutego 2016 r.) przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, wskazuje, że uszkodzenia mrozowe sięgają średnio w kraju około 10 % powierzchni zbóż. Uszkodzenia rzepaku mogą być większe. W rejonach północnych i centralnych kraju uszkodzenia roślin są miejscami duże. Informacje z kilku gmin potwierdzają złe przezimowanie części upraw ozimin w województwie łódzkim.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi w rolnictwie procedurami, szkody w oziminach mogą być szacowane dopiero po rozpoczęciu okresu wegetacji. Żeby wyjść naprzeciw rolnikom, którzy zamierzają dokonać przesiewów upraw ozimych, pozwalamy sobie na odstępstwo od tej zasady i radzimy rolnikom, żeby komisje na wniosek rolnika dokonały lustracji upraw, z wyraźnym zaznaczeniem, ·że te uprawy kwalifikują się do likwidacji i zostaną ponownie obsiane. Z lustracji upraw należy sporządzić notatkę.

W przypadku wprowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju-Wsi zmian w zasadach szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, materiały zostaną udostępnione na stronie internetowej ŁUW.