Urząd Miejski w Sulejowie informuje, że zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymaniu jej w należytym stanie.

W związku z powyższym oraz zgodnie z zapisami art. 40 i art. 127 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1113) właściciel lub właściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny oraz właściciel lub właściciele budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość:

– są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową.

Obowiązek, o którym mowa jest realizowany:

– w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;

– w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

Brak umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej podlega karze pieniężnej.

Powyższe aspekty mają zarówno znaczenie dla jakości i skuteczności dostarczanej do mieszkańców korespondencji ale także istotnie usprawniają działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Alternatywą do posiadania skrzynek oddawczych przez wszystkich mieszkańców jest możliwość instalacji i użytkowania przez Pocztę Polską S.A. zbiorczych skrzynek przydrożnych po przeprowadzeniu uzgodnień z mieszkańcami. Skrzynki oddawcze można zamówić u listonosza albo kupić w każdej placówce pocztowej.