Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym „Piękno Sulejowa w obiektywie” w ramach projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Sulejów w ramach programu Moc Natury w Sulejowie”. Konkurs ma promować bioróżnorodność oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe województwa łódzkiego. Z przesłanych prac stworzona  zostanie publikacja promująca bioróżnorodność Sulejowa oraz jego walory przyrodniczo-krajobrazowe. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 29.09.2016 r. do godziny 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulejowie. Jury przyzna nagrody autorom 10 najlepszych zdjęć.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

logo wfosigw

 

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu i kartę zgłoszeniową.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Piękno Sulejowa w obiektywie”

w ramach projektu

„Edukacja ekologiczna mieszkańców gminu Sulejów w ramach programu Moc Natury w Sulejowie

 • 1

Organizator konkursu

  1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Sulejowie.
 • Konkurs realizowany jest w ramach projektu pod nazwą „Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Sulejów w ramach programu Moc Natury w Sulejowie”
 • 2

Cel konkursu

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem zanieczyszczenia środowiska. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

 • 3

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
 2. Zdjęcia powinny zostać zrobione na obszarze terenów Sulejowskiego Parku Krajobrazowego chronionych wraz z otulinami w obrębie województwa łódzkiego, takich jak: rezerwaty, obszary Natura 2000, lasy, łąki i inne.

 

 • 4

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców z województwa łódzkiego.
 2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych i gimnazjów.
 3. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
 • 5

Zasady udziału w konkursie

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Fotografie powinny posiadać 1 autora.
 3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
 4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 3 fotografie.
 5. Organizator nie zapewnia sprzętu fotograficznego.
 6. Uczestnik konkursu może przesłać 3 fotografie w formie elektronicznej: e-mail lub inny nośnik, np. CD. Fotografie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia, imię i nazwisko”. Do prac prosimy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 7. Adres e-mail do zgłoszeń drogą elektroniczną: um@sulejow.pl; w temacie: Konkurs fotograficzny – Piękno Sulejowa w obiektywie.

Adres do zgłoszeń na płytach CD: Urząd Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów z dopiskiem Konkurs fotograficzny – Piękno Sulejowa w obiektywie.

 1. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sulejowie ul. Konecka 42 tel.: 44 61 02 500
 2. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z poźn.zm.) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Urzędu Miejskiego w Sulejowie.
 3. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
 • 6
 1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Powołanie Jury następuje w drodze zarządzenia Burmistrza. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.
 • 7

Terminarz

 1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej www.sulejow.pl
 2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 29.09.2016 r. do godziny 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulejowie .
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 03-04.10.2016 r. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej. Z przesłanych prac zostanie wydana publikacja promująca bioróżnorodność Sulejowa oraz jego walory przyrodniczo-krajobrazowe w ilości 100 szt.
 • 8

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

Karta zgłoszeniowa

 

Konkurs Fotograficzny „Piękno Sulejowa w obiektywie” w ramach projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców gminu Sulejów w ramach programu Moc Natury w Sulejowie”

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………………………………………..

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres korespondencyjny: …………………………………………………………………………………………………….

Tytuły prac:

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z poźn.zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.

Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia nadesłanego na Konkurs oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Fotograficznego „Piękno Sulejowa w obiektywie”.

 

…………………………………………………………………

Podpis autora

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami konkursu, które akceptuję i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w konkursie*.

data podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu

 

………………………………….

 

*Podpisuje rodzic/opiekun, jeśli uczestnik Konkursu jest niepełnoletni