Zapraszamy do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2015 roku i w pierwszym półroczu 2016 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

W tegorocznej XVII edycji Rada Programowa przyzna nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzez rozwoju społeczności lokalnych.

Konkurs ma charakter niekomercyjny a jego organizacja opiera się na współpracy organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Rada Programowa konkursu pracuje społecznie a uczestnicy konkursu nie ponoszą opłat. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października 2016 r. na adres:

 Centrum Doradztwa rolniczego w Brwinowie

ul. Pszczelińska 99

05-840 Brwinów

z dopiskiem Sposób na Sukces

Karta Zgłoszenia

Ogólnopolski Konkurs SPOSÓB NA SUKCES

na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich

Zał. nr 1

do Regulaminu

Konkursu Sposób na Sukces

KARTA ZGŁOSZENIA

do XVII edycji konkursu

 

I.
Informacja o podmiocie zgłaszającym przedsięwzięcie:
1. Imię i nazwisko: rolnika, właściciela, współwłaściciela, udziałowca, nazwa podmiotu gospodarczego wynikająca ze zgłoszenia do instytucji rejestrującej podmiot.
2. Adres, tel./fax, e-mail, adres strony internetowej.
3. Status prawny podmiotu gospodarczego.
4. Charakterystyka dotychczasowej działalności.
5. Nazwa przedsięwzięcia zrealizowanego w okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2016 r.
6. Informacja o zgłoszonym przedsięwzięciu w formie załącznika zawierającego:
1. Nazwę zrealizowanego przedsięwzięcia;
2. Opis zgłaszanego / zrealizowanego przedsięwzięcia:
2.1. Data rozpoczęcia realizacji zgłaszanego przedsięwzięcia;
2.2. Dokładny adres zrealizowanego przedsięwzięcia (wieś, gmina, powiat), nr tel., fax;
2.3. Zakres i rozmiary przedsięwzięcia (m.in. rodzaj i zasięg prowadzonej działalności oraz stan zatrudnienia: na początku uruchomienia działalności/przedsięwzięcia oraz w chwili obecnej);
2.4. Źródła finansowania przedsięwzięcia (m.in. procentowy udział środków własnych i obcych, w tym pożyczki i kredyty bankowe, dotacje UE (nazwa wykorzystanego programu pomocowego, linii kredytowej itp.), udział innych partnerów uczestniczących w zrealizowanym zadaniu (jakich?), form ich wkładu – rzeczowe, finansowe);
2.5. Pozycja konkurencyjna na rynku lokalnym / krajowym oraz innowacyjność przedsięwzięcia (czy na terenie województwa są podmioty zajmujące się tym samym rodzajem działalności, czy pomysł jest unikalny, liczba podmiotów konkurujących itp.);
2.6. Znaczenie przedsięwzięcia dla właściciela / właścicieli (opisać znaczenie dla rodziny, czy w firmie są zatrudnieni członkowie rodziny, liczba, czy prowadzona działalność stanowi główne źródło utrzymania, w jakich formach zatrudnieni są pracownicy, np. umowa na czas nieokreślony, umowa zlecenia);
2.7. Efekty społeczne przedsięwzięcia (m.in. liczba nowoutworzonych miejsc pracy, współpraca z innymi partnerami, podnoszenie kwalifikacji zawodowych); ponadto w przypadku:

–        spółdzielni socjalnej – prowadzenie dodatkowej działalności społecznej lub kulturalnej na rzecz społeczności lokalnej;

–        grupy producentów – wartość dodana poza ułatwieniem zbytu i czynnikiem ekonomicznym (np. popularyzacja idei zrzeszania się);

–        gminy – społeczna wartość dodana uzyskana w wyniku realizacji przedsięwzięcia (np. aktywizacja społeczności lokalnej, ukierunkowanie lokalnej przedsiębiorczości, wzrost liczby firm świadczących usługi towarzyszące, wzrost zatrudnienia), znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju gminy, znaczenie ekonomiczne przedsięwzięcia dla mieszkańców;

–        stowarzyszenia (w tym również LGD) – zaangażowanie w zrealizowane przedsięwzięcie różnych grup społecznych (np. niepełnosprawnych, osób starszych), gminy i innych instytucji lokalnych, wpływ przedsięwzięcia na promocję walorów gminy, usług, zdrowego trybu życia, ochrony środowiska etc.

 

 

 

2.9. Współpraca w ramach inicjatywy Leader (czy przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z Lokalną Grupą Działania funkcjonującą w ramach inicjatywy Leader, nazwa LGD, formy współpracy itp.);
2.10. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
2.11. Perspektywy rozwoju zrealizowanego przedsięwzięcia (m.in. szanse na: zwiększenie zatrudnienia, rozszerzenie działalności, unowocześnienie lub rozbudowę zakładu, poszerzenie rynków zbytu, działalność eksportową);
2.12. Wykorzystanie lokalnego potencjału (m.in. ludzkiego, surowcowego, infrastruktury, walorów turystycznych, lokalizacyjnych oraz powiązań kooperacyjnych);
2.13. Uwzględnianie wymogów ochrony środowiska (opisać sposób zagospodarowania odpadów, gospodarkę wodno-ściekową, emisję pyłów i hałasu, stosowanie energooszczędnych technologii, wykorzystanie walorów przyrody i krajobrazu);
2.14. Stopień dostosowania przedsiębiorstwa do standardów Unii Europejskiej (nazwa i rok wydania certyfikatów, informacje o uprawnieniach, certyfikatach aktualnie zdobywanych);
2.15. Posiadanie odpowiednich dokumentów poświadczających bezpieczeństwo żywności lub nieobligatoryjnych certyfikatów dotyczących jakości wyrobów.

Przyjmuję warunki udziału w konkursie Sposób na Sukces określone Regulaminem Konkursu i zobowiązuje się do wypełnienia zobowiązań z nich wynikających.

Administratorem podanych na formularzu danych osobowych jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, z siedzibą przy ul. Pszczelińskiej 99, 05-840 Brwinów. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 i 1662) w celach przeprowadzenia XVII edycji konkursu Sposób na Sukces.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do celów związanych z przeprowadzeniem XVII edycji konkursu Sposób na Sukces.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych wymienionych w punkcie I karty zgłoszenia przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu Sposób na Sukces.

 

…………..………….…………………………….……

(Pieczątka podmiotu realizującego przedsięwzięcie)

……….…..……….………………………………. (data i podpis podmiotu realizującego przedsięwzięcie)

 

…………………..……….……                                         ….……..……….……………………………….

(Pieczątka podmiotu zgłaszającego)                                                                 (Podpis osoby zgłaszającej)

 

Sporządził: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. imię i nazwisko, nr telefonu osoby sporządzającej kartę zgłoszenia oraz nazwa instytucji

 

II. Potwierdzenie zrealizowanego przedsięwzięcia przez Urząd Miasta i Gminy, Urząd Gminy, Starostwo, Ośrodek Doradztwa Rolniczego lub Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego właściwe dla miejsca realizacji przedsięwzięcia

 

…………………………….……                                           ….……..……….……………………………….

(Pieczątka instytucji potwierdzającej)                                                 (Podpis i pieczątka osoby potwierdzającej)

 

………………….………………….. tel., e-mail

Do KARTY ZGŁOSZENIA wskazane jest dołączenie innych materiałów charakteryzujących zgłoszoną inicjatywę, np. foldery, ulotki, fotografie itp., które przechodzą na rzecz organizatorów konkursu. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo upowszechniania przesłanych materiałów.

 

Wypełnia Centrum Doradztwa Rolniczego

z siedzibą w Brwinowie

Nr zgłoszenia: ………………………………

Data wpływu: …………………………2016 r. 

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określono w Regulaminie

REGULAMIN

 • Cele konkursu :

 

 1. Promocja rozwoju przedsiębiorczości, tworzącej nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców;
 2. Promocja przedsięwzięć innowacyjnych na obszarach wiejskich;
 3. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców obszarów wiejskich;
 4. Upowszechnianie informacji o nagrodzonych przedsięwzięciach gospodarczych na obszarach wiejskich;
 5. Promocja przedsięwzięć zrealizowanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub związanych z ochroną środowiska;
 6. Upowszechnianie informacji o sposobach pozyskiwania środków na dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych;
 7. Promocja przedsięwzięć realizowanych w ramach inicjatywy LEADER;
 8. Promocja przedsięwzięć zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz PROW 2014-2020;
 9. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
 10. Wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami konkursu.
 • Organizatorzy :

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z:

 1. Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 2. Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 3. Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.;
 4. Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia;
 5. Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;
 6. Stowarzyszeniem Sposób na Sukces z siedzibą w Brwinowie;
 7. Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat;
 8. Urzędem Patentowym RP.

 

 • Rada Programowa :

 

 1. Radę Programową tworzą przedstawiciele organizatorów i patronów medialnych.
 2. Rada Programowa ocenia przedsięwzięcia zgłoszone do konkursu i przyznaje nagrody.
 3. Rada Programowa konkursu wybiera laureatów konkursu w dwóch etapach:
 • w etapie pierwszym Rada Programowa ocenia przedsięwzięcia na podstawie informacji zawartych w nadesłanych kartach zgłoszeń wyłaniając grupę nominatów;
 • w etapie drugim Rada Programowa ocenia przedsięwzięcia nominowane na podstawie wizytacji terenowych, wyłaniając spośród nominatów laureatów i wyróżnionych w konkursie.
 • Warunki uczestnictwa :

 

 1. Przedsięwzięcia zrealizowane w 2015 roku i pierwszym półroczu 2016 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.
 2. Podmiot spełnia wymagania formalno-prawne, konieczne do prowadzenia danego rodzaju działalności.
 3. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne.
 4. Osoby fizyczne i osoby prawne zgłaszają przedsięwzięcia do konkursu po uzyskaniu potwierdzenia zrealizowanego przedsięwzięcia przez Starostwo, Urząd Miasta i Gminy, Urząd Gminy albo jednostkę doradztwa rolniczego właściwą dla miejsca realizacji przedsięwzięcia.
 5. Kryteria oceny przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu:
 6. 5.1. Kryteria podstawowe:
 1. liczba zatrudnionych pracowników ogółem na dzień 30.06.2016, w tym w okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2016 r. w wyniku realizacji przedsięwzięcia;
 2. stopień wykorzystania lokalnego potencjału;
 3. innowacyjność przedsięwzięcia;
 4. działalność na rzecz ochrony środowiska.

5.2. Kryteria dodatkowe:

 1. pokoleniowość i tradycja rodzinna;
 2. okres funkcjonowania na rynku;
 3. zasięg terytorialny działalności;
 4. współpraca z lokalnymi podmiotami w tym Lokalną Grupą Działania (LGD);
 5. korzystanie ze środków UE;
 6. przedsięwzięcie zrealizowane w ramach inicjatywy Leader,
 7. przedsięwzięcie zrealizowane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i dbałością o środowisko naturalne;
 8. posiadanie dodatkowych dokumentów, poświadczających bezpieczeństwo żywności lub dotyczących jakości wyrobów, np.: rolnictwo ekologiczne, wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.
  1. Zgłoszeniem do udziału w konkursie jest KARTA ZGŁOSZENIA sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu, przesłana na adres Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie w terminie do 31 października 2016 r.
  2. Wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz z załącznikami (m.in. zdjęcia, kopie certyfikatów, dyplomów, itd.) należy przesłać w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (na płycie CD) na adres:
  3. Centrum Doradztwa Rolniczego ul. Pszczelińska 99 05-840 Brwinów z dopiskiem „Konkurs Sposób na Sukces
 • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, znajdującego się na zdjęciach przesłanych do Centrum Doradztwa Rolniczego przez uczestnika konkursu oraz wykonanych podczas uroczystości finałowej, na potrzeby umieszczenia ich w publikacjach, artykułach, na stronach internetowych www.cdr.gov.pl oraz podmiotów współpracujących przy organizacji konkursu Sposób na Sukces zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

 

 1. Osoby fizyczne nagrodzone i wyróżnione w konkursie, nie prowadzące działalności gospodarczej, są zobowiązane do uiszczenia podatku od nagród w wysokości 10% od wartości nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 823). Do poboru należnego podatku zobowiązany jest organizator konkursu.
 • Nagrody:

 

 1. Przewiduje się nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:
 • indywidualna,
 • rodzinna,
 • zespołowa,
 • inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
 1. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Rada Programowa Konkursu.
 2. Od decyzji Rady Programowej Konkursu w sprawie nagród nie przysługuje prawo odwołania.VI. Czas trwania konkursu:
 1. Konkurs ma charakter stały, a rozstrzygany jest raz w roku.
 2. Przedmiotem oceny XVII edycji są przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od 01.01.2015 roku do 30.06.2016 roku (przedsięwzięcie rozumiane jako uruchomienie działalności gospodarczej lub uruchomienie nowego przedsięwzięcia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).
 3. Zgłoszenia konkursowe należy nadsyłać w terminie do 31 października 2016 roku.
 4. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. VII. Postanowienia końcowe:
 1. Finaliści konkursu przyjmują zobowiązanie do stosowania w promocji w ramach prowadzonej działalności tj. na produktach, na stronach internetowych, w ulotkach i materiałach reklamowych, tytułu: Laureat XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces lub odpowiednio Wyróżniony w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces oraz logo konkursu Sposób na Sukces.
 2. Organizatorzy przewidują upowszechnianie w mediach informacji o wynikach konkursu.
 3. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby przedsięwzięć konkursowych niż 50 – rozstrzygnięcie może nastąpić w kolejnej edycji konkursu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Programowa.
 4. Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz inne informacje na temat konkursu takie jak m.in. wykaz przedsięwzięć nominowanych, wykaz laureatów i wyróżnionych) zamieszczone są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego www.cdr.gov.pl .
 5. W XVII edycji konkursu mogą uczestniczyć wyróżnieni w poprzednich edycjach, pod warunkiem, że zgłaszane przedsięwzięcie zostało zrealizowane w okresie od 01.01.2015 roku do 30.06.2016 roku.
 6. Przystąpienie do konkursu oznacza przyjęcie zasad określonych w regulaminie konkursu i oznacza przyjęcie zobowiązań z niego wynikających.
 7. Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;e-mail: b.lecka@cdr.gov.pl; a.woszczek@cdr.gov.pl.
 8. tel. 22/ 729 66 34 do 38 wew. 116, 145; fax: 22/ 729 72 91;