Na mocy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, samorządy gmin są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii w społeczności lokalnej. Działająca przy Urzędzie Miasta i Gminy w Sulejowie Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii postawiła sobie następujące cele dla przeciwdziałania tym problemom:

– zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,

– udzielaniu rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej i prawnej a przede wszystkim ochrony przed przemocą w rodzinie,

– prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

W związku z powyższym dla szczególnego podkreślenia tych problemów Gminna Komisja co roku organizuje dla uczniów wszystkich szkół z terenu gminy Konkurs Profilaktyczny związany z sięganiem przez ludzi (a głównie dzieci i młodzież) po substancje psychoaktywne. Nie stanowi on typowego konkursu wiedzy o tym zagadnieniu, a jest raczej oryginalnym przedsięwzięciem o charakterze profilaktycznym, realizowanym i adresowanym do uczniów. W swoim założeniu ma nie tylko wzbogacić wiedzę młodzieży o problemach alkoholowych, narkomanii i innych uzależnieniach ale także uczyć odpowiednich zachowań, promować zdrowe postawy a przede wszystkim aktywnie włączać w całe przedsięwzięcie dorosłych, rodziców, nauczycieli czy wychowawców.

Konkurs ma więc realnie wpłynąć na postawy zarówno uczniów jak i pedagogów oraz rodziców wobec problemów zagrożeń rozwojowych w tym głównie sięgania po substancje psychoaktywne.

Wprowadzając elementy współzawodnictwa zapewniamy zaangażowanie nie tylko reprezentacji klasowych ale także dopingujących koleżanek i kolegów. Poprzez różnorodność zadań, dynamikę i atmosferę konkursowo-happeningową, wydarzenie to umożliwiło wszystkim obecnym rzeczywisty udział w programie jak również pełną integrację uczniów. Zadanie przeprowadzenia takowego konkursu Komisja Gminna zleciła firmie Centrum „Progres”, która w profesjonalny i wzorowy sposób go przeprowadziła.

16.11.2016 r. w Szkole Podstawowej w Przygłowie z udziałem uczniów szkół z Witowa, Uszczyna, Klementynowa i dwóch klas VI z SP w Przygłowie odbył się takowy konkurs. Przebieg i towarzysząca atmosfera oddały charakter i zasadność organizacji tego przedsięwzięcia. Podsumowaniem wiedzy jak i oceną wszystkich konkurencji zajęło Jury, które tworzyli specjaliści z Centrum „Progres”.

Zwyciężyła grupa ze Szkoły Podstawowej w Uszczynie, II miejsce zajęła SP z Klementynowa a III SP Witów.

1.12.2016r. w SP Nr 1 w Sulejowie odbył się drugi konkurs z tego cyklu, w którym uczestniczyli uczniowie SP Łęczno, SP Podklasztorze oraz z SP Nr 1 w Sulejowie. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Podklasztorza, II miejsce SP Łęczno i III miejsce kl. VI c SP Nr 1 w Sulejowie. Jak nas poinformował Przewodniczący Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii w Sulejowie Konstanty Ruciński w obu konkursach uczniowie otrzymali upominki. Jednocześnie I,II i III      miejsce zostało wyróżnione nagrodami finansowymi, które w szkołach przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i pomocy naukowych.

Komisja składa serdeczne podziękowania Dyrektor SP Nr 1 w Sulejowie Renacie Kumidaj i Dyrektor SP w Przygłowie Iwonie Musze za udostepnienie sal i przygotowanie ich do konkursu.

 • dsc_0733
 • dsc_0742
 • dsc_0735
 • dsc_0736
 • dsc_0743
 • dsc_0740
 • wp_20161116_09_18_33_pro
 • wp_20161116_09_06_29_pro
 • wp_20161116_08_55_57_pro
 • wp_20161116_10_30_38_pro
 • wp_20161116_10_32_56_pro
 • wp_20161116_09_01_05_pro
 • wp_20161116_10_37_48_pro
 • wp_20161116_10_35_50_pro
 • wp_20161116_11_23_37_pro
 • wp_20161116_11_28_26_pro
 • wp_20161116_11_25_25_pro
 • wp_20161116_11_31_00_pro