REGULAMIN

MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W PIŁCE PLAŻOWEJ KOBIET

Sulejów – 24.07.2016 r.

1. CEL

– popularyzacja piłki plażowej

– wyłonienie najlepszych drużyn

2. ORGANIZATOR

– Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi,

– Urząd Marszałkowski w Łodzi

– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotrkowie Tryb.

– Urząd Miejski w Sulejowie

3. TERMIN I MIEJSCE

24.07.2016 r. – Sulejów, Boisko Gimnazjum Nr 2, ul. Konecka 45

do godz. 9:30 przyjazd ekip, zgłoszenia

godz. 9:45 losowanie

godz. 10:00 otwarcie zawodów

godz. 10:10 zawody

4. UCZESTNICTWO

W turnieju prawo startu mają członkinie LZS/LKS/LUKS, którzy przedstawią: dowód tożsamości lub

legitymację szkolną; obowiązkowo: aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od NW

(odpowiadają kierownicy ekip).

Nie mają prawa startu zawodniczki, którzy uczestniczą w rozgrywkach związkowych prowadzonych

przez Polski lub Okręgowy Związek Piłki Siatkowej w klubach nie będących członkiem Zrzeszenia

LZS. Zgłoszenia imienne należy składać: Zdzisław Wawrzewski 604 526 667

z odpisem do WZ LZS w Łodzi.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

System rozgrywek: „system brazylijski”. Tempo gry ustalone zostanie w zależności od zgłaszanych

drużyn do WZ LZS Łódź.

Zawody odbywać się będą zgodnie z regulaminem i przepisami PZPS.

Drużyna składa się z dwóch zawodniczek.

6. ZASADY FINANSOWANIA

– koszty organizacyjne pokrywa organizator; pozostałe koszty jednostki delegujące;

7. NAGRODY

– za I-III miejsce – dyplomy, medale, statuetki.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, zniszczone oraz za wypadki w czasie

zawodów.

Interpretacje regulaminu oraz spraw nieujętych w regulaminie decyduje WZ LZS w Łodzi w konsultacji

z Sędzią Głównym i współorganizatorem zawodów.

Dodatkowe informacje, aktualizacje i zmiany organizator umieszcza na stronie www.lodzkielzs.pl

WZ LZS w Łodzi