Niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy mogą skorzystać z pomocy w ramach  programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Stosowne dokumenty należy złożyć do 8 stycznia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie.

Program adresowany jest do:

  • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.)
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  3. załatwieniu spraw urzędowych,
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzeniu i przeprowadzenia ich do lub z placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o złożenie karty zgłoszenia (druk w załączeniu), oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego w terminie do 8 stycznia 2020 roku  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Sulejowie, przy ul. Targowej 20.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie pod numerami telefonu: 44 616 20 33 wew. 21 lub 25, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj.