1. Termin rekrutacji
    Rekrutacja rozpocznie się od 01.04.2019r. do 26.04.2019r.
    Ogłoszenie wyników nastąpi 30.04.2019r.
  2. Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka na okres 01.09.2019r. do 31.08.2020r.
    Do rekrutacji przystępują dzieci: urodzone w latach: 2017, 2018, 2019.

Do Żłobka przyjmowane są dzieci:

a) w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, zgodnie z Ustawą z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

b) zameldowane na stałe na terenie Gminy Sulejów lub ościennych gmin,

c) rodziców, którzy złożyli wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka wraz z wymaganymi dokumentami.

Zgodnie z Ustawą  z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci:

a) pochodzące z rodzin wielodzietnych*;

b) niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności*;

*udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem urzędowym.

Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów Komisja Rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

3. Harmonogram rekrutacji do Żłobka na okres 01.09.2018r. do 31.08.2019r.

a) od 01.04.2019r. do 26.04.2019r. – pobieranie Karty zapisu dziecka do Żłobka na rok 2018/2019, adres: ul. Górna 15, 97-330 Sulejów,

b) od 01.04.2019r. do 26.04.2019r. — w godz. 8.00 do 15.00 (poniedziałek – piątek) Przyjmowanie Kart zapisu dziecka do Żłobka na rok 2019/2020 wraz z wymaganymi dokumentami przez Dyrektora Żłobka lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków,

c) 30.04.2019r. godz. 10.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Żłobku listy dzieci przyjętych do Żłobka,

d) 2.05.2019r. godz. 10.00 – Lista dzieci przyjętych do Żłobka w podziale na grupy.

Dzieci aktualnie korzystające z usług Żłobka urodzone w roku 2017, 2018, 2019 nie biorą udziału w rekrutacji zewnętrznej. Dzieci te kontynuują pobyt w Żłobku w roku 2019/2020 na podstawie umowy i Deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w Żłobku Samorządowym w Sulejowie w roku szkolnym 2019/2020.

Wszelkich informacji dotyczących procesu rekrutacji do Żłobka udziela Dyrektor Żłobka Samorządowego w Sulejowie – Anita Kaliszewska-Kuder w siedzibie Żłobka w godzinach 7.30 – 15.30 lub pod numerem telefonu: 508-190-325.