IV Powiatowy Konkurs Plastyczny

                    „Najbardziej lubię rysować…”

                     pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty

                


                                          REGULAMIN

 

  1.Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-10 lat, mieszkających na terenie powiatu piotrkowskiego. Mamy nadzieję na liczny udział dzieci nie uczęszczających do przedszkola.

2.Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju przez Sztukę „Trakt” z Piotrkowa Trybunalskiego.

3.Celem Konkursu jest rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności, prezentacja

i popularyzacja prac plastycznych dzieci.

4.Zadaniem uczestników Konkursu jest samodzielne stworzenie dowolną techniką płaską

( ołówek, kredka, farby i.t.p. – prosimy o niestosowanie materiałów sypkich i plasteliny) pracy plastycznej w formacie nie większym niż A3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Proszę nie oprawiać, nie rolować i nie składać prac.

5.Zadaniem rodziców (lub kogoś z rodziny) jest krótki opis wypowiedzi sformułowanej przez dziecko na temat stworzonej pracy. Wypowiedź pisemna powinna być trwale dołączona do pracy plastycznej ( najlepiej napisana lub przyklejona na odwrocie pracy). Oprócz tego na odwrocie pracy, pośrodku, należy przykleić karteczkę (nie używać zszywaczy) z informacją zawierającą imię i nazwisko, wiek dziecka (nie klasę, do której uczęszcza), oraz dokładny adres, a także imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy i podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Prosimy napisać czy dziecko w wieku przedszkolnym uczęszcza lub nie uczęszcza do przedszkola.

Wszystkie informacje powinny być napisane na komputerze lub czytelnie, drukowanymi literami.

6.Prace należy przesłać do dnia 14.04.2017 r. na adres:

 

Stowarzyszenie Rozwoju przez Sztukę „Trakt”

  1. Modrzewskiego 13/38

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Prace nadesłane na Konkurs przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorskiego honorarium.

7.Jury składające się ze specjalistów w dziedzinie plastyki przyzna nagrody i wyróżnienia najciekawszym pracom. O ilości nagród zadecydują organizatorzy i jurorzy. Prace niezgodne z regulaminem nie zostaną dopuszczone do oceny jury. Werdykt jury jest ostateczny.

Podsumowanie Konkursu odbędzie się w czerwcu 2017 r. w Szkole Podstawowej w Ba-bach, Gmina Moszczenica.

Obecność laureatów jest konieczna. Organizator nie odsyła prac, dyplomów oraz nagród.

O wynikach Konkursu, miejscu i terminie rozdania nagród zawiadomimy laureatów telefonicznie lub mailowo.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Koordynatorem Konkursu jest Krystyna Popielska tel.: (44) 646 68 67,  726 161 632

  • lubie rysowac