27 złotych za śmieci segregowane i 54 zł za niesegregowane – takie są nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych w gminie Sulejów. Osoby, które kompostują bioodpady zapłacą 4 zł mniej.

Uchwała została przyjęta podczas nadzwyczajnej sesji 31 marca. – Jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, to ustala się miesięczną stawkę za mieszkańca w wysokości 27 zł. Za odpady niesegregowane ustala się opłatę podwyższoną w wysokości 54 zł. Jeżeli właściciele posesji kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, opłata od każdego mieszkańca jest mniejsza o 4 zł – mówi Dominika Woźniak, kierownik referatu inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Sulejowie. Nowe stawki obowiązują od 1 maja.

<< Uchwała Nr XXI/210/2020 >>

źródło:
epiotrkow.pl