Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zakrywania usta i nos w przestrzeni publicznej. Wychodząc z domu musimy stosować maseczki, a gdy tych brakuje, można wykorzystać chustę czy szal. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia, który jest kolejnym krokiem w walce z Covid-19.
Nowe przepisy dotyczą obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Uszczegółowiono listę przypadków, w których nakazu należy bezwzględnie przestrzegać.
W myśl nowych przepisów o maseczce należy pamiętać:
– W środkach transportu publicznego
– W miejscach ogólnodostępnych, np. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.
– W obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).
– Na terenie nieruchomości wspólnych.
Kto i kiedy może nie zakrywać ust oraz nosa? Ministerstwo podaje listę wyjątków.
Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się do:
• Pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do lat 4.
• Dziecka do ukończenia 4 roku życia.
• Osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
• Osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.
• Kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób.
• Duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.
• Żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.
• Rolnicy wykonujący prace polowe.
• Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie: organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości; innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby – czytamy w rozporządzeniu.
Według nowych przepisów obowiązek zakrywania ust i twarzy nie oznacza, że jednym możliwym środkiem jest maseczka tym bardziej taka, która posiada specjalistyczne filtry. W tym przypadku lekarze apelują wręcz, aby takie środki bezpieczeństwa pozostawić dla osób z grupy podwyższonego ryzyka jak np. lekarze lub osoby, dla których zakażenie wirusem z dużym prawdopodobieństwem może zakończyć się śmiercią