Podczas prac remontowych w ramach rewitalizacji Placu Straży w Sulejowie, dokonano odkrycia obiektu budowlanego, pochodzącego najprawdopodobniej z okresu II Wojny Światowej. Swoją konstrukcją przypomina „bunkier”.

Zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z póź. zm.), który brzmi:

„Art. 33

1). Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

2). Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1.

3). W terminie 3 dni od dnia przyjścia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany dokonać oględzin znalezionego przedmiotu i miejsca jego znalezienia oraz, w razie potrzeby, zorganizować badania archeologiczne.”

 

Urząd Miejski w Sulejowie w dniu 23 marca br. dostarczył pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, delegatura Piotrków Tryb., z wnioskiem o oględziny obiektu oraz wpisanie go do gminnej ewidencji zabytków i obiektów będących pod ochroną konserwatorską.

Zgodnie z ustawą w najbliższy wtorek (3 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia) konserwator dokona oględzin budowli na Placu Straży.

 

  • DSCN0513
  • DSCN0514
  • DSCN0526
  • DSCN0527