Odwołuje się IV przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 27 i 28 w obrębie Kolonia Bilska Wola gm. Sulejów

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1774 z późn. zmianami)

Burmistrz Sulejowa
odwołuje

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami m 27 i 28 o łącznej powierzchni 0,9280 ha położonymi w obrębie Kolonia Bilska Wola.

Przetarg ogłoszony był na dzień 23 czerwca 2016 r., o godzinie 11:00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Sulejowie ul. Konecka 42 ( wejście A).

Powód odwołania przetargu – potrzeba ponownej wyceny nieruchomości.

niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, stronie internetowej urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

<< pdf >>