ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek złożony nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy (do pobrania na stronie, w Punkcie Obsługi Klienta (pok. nr 7, tel. 87 7324 111) oraz na stronie www.bip.gizycko.pl)

 

Załączniki:

1. Opinie komendantów powiatowych Policji, Straży Pożarnej, Kierownika Pogotowia Ratunkowego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2. Graficzny plan obiektu zawierający: drogi dojścia i rozchodzenia się publiczności, drogi ewakuacyjne oraz drogi dojazdowe dla pojazdów służb ratowniczych, oznaczenia punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody, oraz punktów informacyjnych, oznaczenia lokalizacji hydrantów, zaworów przyłączy energii elektrycznej itd., oznaczenia punktów gastronomicznych, sanitariatów.

3. Regulamin obiektu.

4. Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia jej uczestnikom.

5. Informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie organizowana.

6. Zasady postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.

7. Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika ds. bezpieczeństwa).

8. Instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności między podmiotami zabezpieczającymi imprezę oraz informacja o rozmieszczeniu służb porządkowych.

9. Polisę ubezpieczeniową (dotyczy imprez, na które wstęp jest odpłatny).

 

 

OPŁATY:

za zezwolenie – 82 zł

Płatne w kasie Urzędu Miejskiego pok. 101 (I piętro) w godz. 9.00 – 14.00

lub na konto w PKO S.A. O/Giżycko 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306

 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku wydawana jest decyzja administracyjna.

 

 

ODWOŁANIE:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu na I piętrze, pok. nr 104).

 

 

SPRAWĘ ZAŁATWIA:

Straż Miejska w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel.  +48 87 428 57 54, +48 87 7324 124, Fax: +48 87 7324 126, sm@gizycko.pl

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635)

3. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504)

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych