Łódź, dnia 20 października 2015 r.

ZK-I.6352.8.2015

 

Pan
Wojciech Ostrowski
Burmistrz Miasta Sulejowa

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

w czerwcu 2015 roku zakończył się proces konsultacji społecznych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Uwieńczeniem kilkuletniej, ciężkiej pracy tysięcy ekspertów z różnych dziedzin stało się powstanie dokumentów zawierających katalog działań pozwalających na skuteczne zarządzanie ryzykiem powodziowym w obrębie poszczególnych dorzeczy. Począwszy od 2013 r., kiedy powstawała Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego, przez cały okres prac nad Projektem Informatycznego Systemu Osłony Kraju, pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz podległych mi służb, inspekcji i straży, aktywnie i z dużym zaangażowaniem brali udział w pracach planistycznych, mając na uwadze jeden z najistotniejszych problemów z zakresu bezpieczeństwa powodziowego na obszarze województwa łódzkiego, mianowicie kwestię wypłycenia rzeki Pilicy na wysokości Miasta Sulejowa.

Z dużą radością i satysfakcja przyjąłem do wiadomości fakt, że w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Dorzecza Wisły Środkowej zaplanowano inwestycję pod nazwą: „Makroniwelacja i rekultywacja Zbiornika Wodnego Sulejów wraz z udrożnieniem partii cofkowej do km 159+300”. Zadanie to umieszczone zostało wśród inwestycji strategicznych czyli wśród działań o wysokim priorytecie, co oznacza, że będzie realizowane w pierwszym cyklu planistycznym 2016-2022 po uzyskaniu stosownego finansowania przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jestem przekonany, że wpisanie tej inwestycji na listę strategiczną projektu jest bardzo ważnym krokiem w kierunku rozwiązania problemu powodziowego tak istotnego dla bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Sulejowa. Pragnę zapewnić, że postępy w pracach nad inwestycją, leżąca w gestii Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, będą obserwowane i wspierane przez mnie aż do ich zakończenia.

 

Z poważaniem
wz. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
    Jarosław Klimas

    Wicewojewoda