Ministerstwo Środowiska wyraziło zgodę na przeznaczenie gruntów Skarbu Państwa, znajdujących się we Włodzimierzowie, na cele nierolnicze i nieleśne, pod tereny sportowe, rekreacyjne, parkingi oraz drogi publiczne klasy „D”.