Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy przez działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki na podstawie programu rewitalizacji.

Rewitalizacja to nie wymiana nawierzchni dróg i placów, tylko działania związane z ożywieniem społecznym i ekonomicznym zdegradowanej części miasta.

Realizowany dotychczas rozwój gminy Sulejów opierał się na polityce wzmacniania obszarów wiejskich, kosztem części miejskiej gminy. Doprowadziło to do znacznej degradacji Sulejowa w obszarze infrastruktury technicznej, drogowej i kulturalnej co zahamowało rozwój funkcji centrotwórczej miasta.

Rewitalizacja centrum Sulejowa będzie polegała na wprowadzeniu nowych funkcji społecznych do tej części miasta, w tym funkcji reprezentacyjnej. Ambicją władz miasta jest odnowienie Placu Straży w ten sposób, aby naturalnie przyciągał mieszkańców oraz turystów do sklepów, kawiarni i na wydarzenia okolicznościowe. Zrewitalizowany obszar będzie pełnił funkcje usługowe, rekreacyjne i kulturalne. Stanie się przestrzenią działań artystycznych i alternatywą do spędzania czasu wolnego.

Odnowa Placu Straży będzie realizowana bez względu na wysokość pozyskanych środków zewnętrznych. To zadanie ze względu na jego centralne położenie jest najważniejszą częścią projektu.

Aktualnie prowadzona jest tu inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu „MALUCH” dot. utworzenia żłobka dla 37 dzieci z terenu gminy. Na ten cel zostanie zaadaptowana dawna siedziba Urzędu Miejskiego przy ul. Górnej w Sulejowie. Burmistrz Sulejowa dokonał analizy badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców dzieci do 3 roku życia, z których jednoznacznie wynikało, iż jedną z podstawowych barier rozwoju zawodowego rodziców jest problem z zapewnieniem opieki dzieciom. Aby móc odpowiedzieć na potrzebę społeczną, postanowiono szukać środków zewnętrznych. Tym samym pozyskana kwota ok 1 mln zł pozwoli na adaptację, remont budynku i częściowe utrzymanie żłobka w pierwszym roku jego funkcjonowania.

Modernizacja ulicy Rynek związana jest z możliwością rozbudowy biblioteki w celu poszerzenia oferty kulturalnej, na co można pozyskać środki zewnętrzne.

Plan modernizacji Placu Straży wraz z ul. Rynek obejmuje budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Pilicę w historycznym śladzie, łączącym dwa miejskie rynki.

Koncepcja budowy kładki została pozytywnie zaopiniowana przez Łódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Kładka pieszo-rowerowa zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy będą pozyskane na ten cel  środki zewnętrzne.

Ze względu na negatywne stanowisko Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, spowodowane planowanym pogłębianiem Pilicy i zmianą uksztaltowania brzegu rzeki w wyniku  makroniwelacji, w chwili obecnej konieczna jest rezygnacja z budowy przystani kajakowej przy kładce pieszo – rowerowej. Do tego tematu powrócimy po pracach związanych z pogłębianiem Pilicy.

Modernizacja terenu po przedszkolu przy ul. Szkolnej polega na wprowadzeniu funkcji rekreacyjnej na ten obszar. Na terenie po przedszkolu nie będą wznoszone żadne obiekty kubaturowe. W tym miejscu powstanie park wraz z placem zabaw (w oparciu o projekty dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejowie)  oraz parking, który będzie alternatywą dla miejsca dotychczasowego postoju na Placu Straży. Dzięki takiemu zagospodarowaniu możliwa będzie w każdej chwili (w sytuacji pozyskania dofinansowania zewnętrznego) realizacja planowanego uprzednio Centrum Kultury ROMANIKA.

Projekt rewitalizacji centrum miasta Sulejowa uwzględnia ograniczone możliwości budżetu gminy i jest podzielony na etapy, które można realizować odrębnie lub częściowo – w zależności od uzyskanego finansowania ze środków zewnętrznych.

Koncepcja przebudowy centrum Sulejowa została przygotowana przez młodych architektów pochodzących z Sulejowa. Architekci włożyli w ten projekt mnóstwo wysiłku i zaangażowania. Efekt ich półrocznej pracy poddany będzie pod ocenę mieszkańców i stanie się podstawą do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sulejowa, który zostanie wykonany przez Urząd Miejski        w Sulejowie.

Przedstawiona koncepcja przebudowy centrum Sulejowa oraz Lokalny Program Rewitalizacji Miasta są podstawą do ubiegania się o finansowe środki zewnętrzne na rewitalizację Sulejowa.

Po zakończeniu procesu konsultacji, przystąpimy do realizacji prac ziemnych, co pozwoli na zakończenie wymiany instalacji podziemnych jeszcze w roku 2016. W latach kolejnych, będzie realizowany etap II czyli wykonanie wszystkich prac zmieniających wygląd i funkcję obszaru rewitalizowanego.

Mieszkańcy Sulejowa zapoznali się już z wizualizacją koncepcji przebudowy centrum miasta, która została zaprezentowana publicznie w Kościele pw. Św. Floriana w Sulejowie. W chwili obecnej wystawa przeniesiona jest do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie przy ul. Rynek 1. Zainteresowani mieszkańcy gminy mogą za pomocą formularza konsultacyjnego, który można pobrać w siedzibie biblioteki, włączyć się w proces konsultacji i programowania założeń rewitalizacji. W tym celu zostanie uruchomiony dodatkowo w siedzibie biblioteki punkt konsultacyjny, w którym dyżur pełnić będzie Burmistrz Sulejowa – Pan Wojciech Ostrowski w każdy piątek – w okresie od 01.04.2016 do 31.05.2016 r. w godz. 16.00 do 18.00.

 • A1
 • A2
 • A3
 • A4
 • A5
 • A6
 • A7
 • B1
 • B2
 • B3
 • C2
 • C3
 • D1
 • D2
 • D3