Regulamin V Biegu Morsa w Sulejowie

19 stycznia 2020 r.

 

 1. CEL IMPREZY
 2. Promocja Miasta i Gminy Sulejów, Powiatu Piotrkowskiego w Polsce i na świecie.
 3. Promocja biegów oraz zdrowego trybu życia, hartowania organizmu w niskich temperaturach.

 

 1. ORGANIZATOR:
 2. Organizatorem jest Stowarzyszenia Sulejów Dla Pokoleń, Sulejowskie Morsy, przy współudziale UM Sulejów, Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, jednostek OSP Gminy Sulejów.
 3. Biuro biegu będzie się znajdowało 19.01.2020 roku w Sulejowie na Stadionie Miejskim przy ul. Piotrkowskiej

 

 1. TERMIN, MIEJSCE, TRASA:
 2. Bieg Morsa w Sulejowie odbędzie się 19.01.2020 roku o godz. 11.00 na dystansie 2,75 km. Trasa będzie przebiegała po ścieżkach wokół ośrodków wypoczynkowych w Sulejowie i będzie oznaczona przez organizatora. Start i Meta – Stadion Miejski
 3. Limit czasu wynosi 20 min
 4. Pomiar czasu elektroniczny z chipami zamocowanymi przy numerze startowym. Pomiar i zapisy obsługuje firma PROTIMER. Na stronie firmy obsługującej zapisy www.protimer.pl ukażą się wyniki biegu zaraz po imprezie

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 2. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia 19.01.2020r.
 3. Uczestnicy startują w biegu jedynie w: szortach – mężczyźni, szortach i minimalnym zakryciu tułowia – kobiety, dopuszcza się udział uczestników także w koszulkach t-shirt (podkoszulek mający krótkie rękawy), czapkach i rękawiczkach.
 4. Zaleca się udział w odpowiednim obuwiu do biegu. Z uwagi na termin biegu występuje możliwość zalegania śniegu na trasach biegu.
 5. Zgłaszający się do biegu uczestnicy oświadczają, że stratują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie i medyczne do udziału w V Biegu Morsa w Sulejowie, tj. biegu w terenie, w zimie, przy niskiej temperaturze otoczeni i w minimalnej ilości odzieży, czego potwierdzeniem będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w V Biegu Morsa w Sulejowie lub podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
 6. Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani i odebrać numery startowe. Weryfikacja będzie przebiegała na podstawie dowodów osobistych lub paszportów – data urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania.
 7. Udział w biegu jest bezpłatny.

 

 1. ZGŁOSZENIA:
 2. Zgłoszenia do V Biegu Morsa w Sulejowie, będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny opublikowany na stronie SulejowskieMorsy.pl oraz wydarzeniu na Facebooku. W terminie do godz 18:00, 17.01.2020 roku.
 3. Po tym terminie o ile będą wolne miejsca istnieje możliwość zgłoszenia w dniu startu 19.01.2020 w biurze biegu w godz. 10:00 –10:30.
 4. Limit uczestników biegu 500 osób!
 5. Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem na liście startowej w biurze V Biegu Morsa w Sulejowie dniu 19.01.2020r. godz. 9:30 –10:30.
 6. Uczestnik startujący w V Biegu Morsa w Sulejowie wyraża zgodę do wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji V Biegu Morsa w Sulejowie, a także przetwarzania swoich danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
 7. Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów oraz pryszniców na mecie.
 8. Ideą biegu jest zmaganie z własnymi ograniczeniami przy zdrowej sportowej rywalizacji.
 9. Po biegu zapraszamy do kąpieli w Pilicy w ramach Wielkiego Morsowania w Sulejowie

 

 1. KLASYFIKACJE:
 2. Prowadzone będą klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn.

 

 1. ŚWIADCZENIA:
 2. pamiątkowy medal
 3. pomiar czasu
 4. posiłek regeneracyjny dla zawodników po ukończeniu biegu
 5. zabezpieczenie medyczne
 6. oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu
 7. niezapomnianą atmosferę
 8. nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategoriach: kobieta/mężczyzna ufundowane przez UM Sulejów

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń służb porządkowych i zabezpieczenia biegu.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie w zakresie NNW.
 4. Uczestnicy startujący zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika biegu łamiącego zasady niniejszego regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu zawodnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu, ze względu na nieprzewidziane okoliczności.
 7. Wyniki zawodów będą dostępne zaraz po biegu na www.protimer.pl i na następny dzień na stronie internetowej biegu.
 8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w czasie biegu.
 9. Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, OSP Sulejów, oraz służbom porządkowym organizatora.
 10. Pomiar czasu jest elektroniczny za pomocą chipów zamocowanych przy numerze startowym.
 11. Zawodnik, który odklei od numeru startowego lub uszkodzi chip elektroniczny nie zostanie sklasyfikowany.
 12. Protesty przyjmowane są na piśmie do 30 minut po zakończeniu biegu w biurze. Protesty będą rozpatrywane do trzech dni po zakończeniu imprezy. Po tym terminie wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi.
 13. Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.
 15. Uczestnik Biegu Morsa wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych oraz w celu otrzymywania newslettera z informacjami marketingowymi, dotyczącymi kolejnych edycji biegu oraz innych imprez sportowych organizowanych przez Stowarzyszenia Sulejów Dla Pokoleń ul. Podkurnędz 15 B, 97-330 Sulejów. Dane osobowe zawodników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w rejestracji on-line spod adresu, którego zgoda dotyczy. Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenia Sulejów Dla Pokoleń. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: sulejowdlapokolen@gmail.com
 16. . Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

– świadczenie usługi drogą elektroniczną:

– udział w biegu

– udział w morsowaniu

– publikowanie ogólnodostępnych list startowych oraz wyników

– przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o Biegu Morsa obsługa zgłoszeń i korespondencji kierowanych do organizatorów

– kontakt z uczestnikiem

– podatkowe i rachunkowe

– prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług

– obsługa zgłoszeń i korespondencji kierowanych do Organizatora

– przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)