Burmistrz wysłał premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu petycję w sprawie zmiany lub uchylenia art. 98 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa pokrzyżowała plany m.in. osobom planującym budowę domu. Żeby rozpocząć inwestycję, właściciele sąsiednich działek muszą zostać powiadomieni o planach budowlanych, żeby ewentualnie mogli się odwołać, a ponieważ nie można doręczyć im pisma za potwierdzeniem odbioru, urzędnicy nie mogą wydać m.in. decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 przywołanej ustawy, nieodebranych pism, podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy z dnia z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) – których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Prowadzi to do paraliżu działalności administracji publicznej, polegającej m.in. na wydawaniu decyzji i innych rozstrzygnięć, których ostateczność jest uzależniona od ewentualnego złożenia odwołania. Termin na złożenie odwołania biegnie z kolei od momentu doręczenia decyzji (zgodnie z art. 129. § 2. k.p.a).

Potencjalny sąsiad osoby, która zamierza rozpocząć budowę domu, nie może zatem zrzec się prawa do odwołania, ponieważ nie jest to możliwe przed prawidłowym wprowadzeniem decyzji do obrotu prawnego.

W przypadku nieodebrania przez adresata przesyłki poleconej, urzędnicy nie są w stanie załatwić sprawy w rozsądnym terminie, co w przypadku np. budowy domu może narażać inwestorów na straty finansowe. Burmistrz uważa, że trzeba tę sprawę rozwiązać w trybie pilnym i dlatego postanowił wysłać petycję do prezesa Rady Ministrów. Odpowiedź jeszcze nie nadeszła. Tylko w ubiegłym roku sulejowscy urzędnicy wydali 270 decyzji o warunkach zabudowy -większość dotyczyła budynków mieszkalnych.