Nowe stawki za zajęcie pasa drogowego, wniosek o… intronizację Chrystusa na Króla Polski i nowe nieruchomości w zasobie gminy – czyli  XVII sesja Rady Miejskiej Sulejowa w skrócie.

 

Posiedzenia sesji w każdej gminie to czas i miejsce na dyskusje o kierunkach rozwoju miasta czy gminy. Radni podejmują szereg uchwał, wyznaczających kierunek pracy urzędnikom. Nie inaczej było podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Sulejowie w dniu 30 stycznia 2010 r. O czym decydowali rani? Wprowadzono zmiany w statucie gminy, przyjęto szereg sprawozdań, podjęto decyzję o wydzierżawieniu terenów gminy i przyjęciu do jej zasobów nieruchomości w ramach darowizny. Ale to nie wszystko. Szczegóły poniżej.

 

Burmistrz zdaje relacje ze swojej pracy:

Tradycyjnie Wojciech Ostrowski zdał relacje z działań, które podejmował między sesjami. – Zwrócił się do nas Orlen z prośbą o akceptację organizacji ruchu. Chce wybudować nowoczesną stację paliw przed naszą stacją gazową tzw. myjką. My mamy obowiązek to zaopiniować – tłumaczył burmistrz podczas obrad. – Wydaliśmy negatywną opinię ze względu na to, że wybrane miejsce w kontekście proponowanego ułożenia ruchu, w naszym odczuciu, jest niebezpieczne – mówi Wojciech Ostrowski. – Sposób wprowadzenia wjazdu i wyjazdu może generować sytuacje stwarzające zagrożenie. Sprawa nie jest jednak jednoznaczna. Orlen ma wycofać się ze stacji, która istnieje dziś – bo nie spełnia już standardów. Miałoby się to zadziać w ciągu 2 lat. A jeżeli wszystko dobrze pójdzie – to problem związany z ruchem (S12) powinien się rozwiązać w ciągu 4 lat. Wtedy może się okazać, że zostaniemy bez stacji. Dlatego też zwracam się do radnych z prośbą o zainteresowanie tematem – mówił burmistrz. – Architekt jest do dyspozycji na każdej komisji. Jeżeli Państwo zapoznacie się z wszystkimi argumentami i uznacie, że trzeba to zaopiniować pozytywnie, tak zrobię. Poddaje sprawę pod Państwa ocenę – zakończył Wojciech Ostrowski.

 

Następnie pracownicy urzędu zrelacjonowali swoją pracę, zarówno w zakresie przeprowadzonych przetargów, postępowań jak i etapów poszczególnych inwestycji. Zapoznać z materiałem można się na stronie www.sulejow.pl/urzad-miejski/rada-miejska gdzie dostępna jest relacja wideo z obrad.

 

Radni przyjęli uchwały:

Podczas sesji 30 stycznia radni podjęli szereg uchwał. Po przyjęciu sprawozdań, zajęli się statutem gminy. Wprowadzono do niego kosmetyczne zmiany regulujące sposób i czas powiadamiania radnych o obradach oraz przekazywanie im materiałów. Radni nie zgłaszali żadnych uwag i przyjęli je jednogłośnie.

 

Kolejna uchwała dotyczyła obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować lub których własność stanowią urządzenia do doprowadzania lub odprowadzania pyłów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobnie nienależące do części składowych nieruchomości.  Radni nie mieli pytań i jednogłośnie wyrazili na to zgodę. Burmistrz będzie mógł działać na wniosek lub z urzędu gdy jest to niezbędne i nie utrudnia wykonywania zadań własnych gminy i nie uniemożliwia korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.

 

Radni zajęli się też uchwałami dotyczącymi przedłużenia umów najmu, wydzierżawienia nieruchomości gminy i nabycia do jej zasobów nowej nieruchomości w Korytnicy. Obradujący jednogłośnie podjęli wszystkie te uchwały. Działkę w formie darowizny gmina przejmie od Skarbu Państwa, które reprezentuje starostwo. Nieruchomość ma 0,3610 ha powierzchni i zostanie przeznaczona na stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców miejscowości.

 

Podczas sesji ciekawym punktem było również rozpatrzenie petycji, która wpłynęła do Urzędu. Dotyczyła ona wyznaczenia darmowych miejsc do parkowania na terenie samorządu oraz Intronizacji Chrystusa na Króla Polski. Petycja została uznana za bezzasadną. Na terenie gminy nie ma strefy płatnego parkowania, natomiast druga kwestia nie leży w kompetencjach gminy.

 

Kolejną omawianą kwestią były stawki za zajęcie pasa drogowego. Nowe kwoty za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni, pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie gminy za każdy dzień zajęcia dostępne są m.in. na stronie www.sulejow.biuletyn.net. Uchwała określająca nowe stawki również została przyjęta jednogłośnie.

 

Określono również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Nowy wzór deklaracji był konieczny ze względu na zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W drugiej połowie 2019 roku weszły w życie przepisy, które nie dają już mieszkańcom wyboru odnośnie sposobu pozbywania się odpadów. Obecnie każdy zobligowany jest do selektywnej zbiórki. W związku z tym urząd musiał dostosować do nowych przepisów dokumenty.

 

Podczas sesji radni określili również szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Uchwała określa szereg warunków, które będą brane pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń oraz sposób, w jaki o takie świadczenia można się ubiegać. Szczegóły można znaleźć na stornie www.sulejow.biuletyn.net  – gdzie zamieszczane są wszystkie przyjęte przez Radę Miejską uchwały.

Podczas tych samych obrad radni wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który jest realizowany z środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. To nowy program, na który gmina pozyskała 100% dofinansowanie – zatrudniony asystent będzie pomagał osobom potrzebującym np. przy wyjściu w miejsca publiczne, załatwić jakieś sprawy w urzędach czy u lekarza, itd.

 

Radni przyjęli również szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz określili średnią jednostkę paliwa na rok szkolny 2019/2020. Jest to związane ze zmianą przepisów w zakresie zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Teraz zwrot przysługuje na zasadach ustawowego wzoru, w którego skład wchodzi średnia cena paliwa przyjęta przez gminę na dany rok.

 

Na koniec sesji głos zabrała zastępca burmistrza Małgorzata Just. Przedstawiła informacje dotyczące naboru do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. – Wpłynęło tylko 8 ankiet i uważamy że poziom zainteresowania tym konkursem jest zbyt mały by aplikować o te środki. Być może było to spowodowane krótkim czasem naboru, dlatego złożyliśmy pismo z prośbą o przedłużenie terminu – tłumaczyła wszystkim zastępca burmistrza. Jak dodała, gmina chce natomiast prowadzić działania w ramach programu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski (RPO dot. odnawialnych źródeł energii). – Chcemy powtórzyć nabór uczestników jeśli chodzi o fotowoltaikę – tłumaczyła Małgorzata Just. Kwalifikować się będą również  nieefektywne źródła ciepła wymieniane na ekologiczne zamienniki. – Lada moment będzie w tej sprawie spotkanie. W Miejskim Ośrodku Kultury powinniśmy się spotkać 13 lutego – ale będziemy jeszcze informować o dokładnym terminie spotkania – tłumaczyła wiceburmistrz. Małgorzata Just przedstawiła również szereg programów, w ramach których gmina może starać się o środki zewnętrzne.

 

Jak zawsze na koniec sesji, radni zgłaszali swoje wnioski i uwagi. Dotyczyły one  przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa drogowego oraz spraw związanych z inwestycjami drogowymi.

 

Więcej na ten temat można się dowiedzieć oglądając obrady na www.sulejow.pl/urzad-miejski/rada-miejska/