Istotnym elementem systemu wdrażania Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Sulejów jest zbudowanie mechanizmów uspołecznienia procesu rewitalizacji. Ze względu na szeroki i międzysektorowy charakter planowanych działań, konieczne jest nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną na rzecz skutecznego przeobrażenia obszarów przewidzianych do rewitalizacji.

Informowanie społeczności lokalnej o procesach rewitalizacji podejmowanych na obszarze gminy stanowi podstawowy obowiązek władz samorządu. Jest najważniejszym elementem budowania zaufania pomiędzy samorządem a mieszkańcami.

Poniżej zamieszczamy dokumentację opracowaną na potrzeby realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sulejów oraz studium wykonalności projektu, które zostało opracowane dla potrzeb wniosku o dofinansowanie.

1) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Sulejów na lata 2016 – 2023
2) Program Funkcjonalno – Użytkowy dla projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych”
3) Studium wykonalności dla projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych”

Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno – gospodarczych