Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia na terenie Gminy Sulejów stanu alarmu powodziowego. Wykonanie zarządzenia powierzył zastępcy Burmistrza Sulejowa Dorocie Jankowskiej, która zwołała posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do jakiego doszło w Urzędzie Miejskim 28 kwietnia br.. Wzięli w nim udział członkowie GZZK w Sulejowie czyli: MZK, MOPS, Komendant Komisariatu Policji i Komendant ZOMG Związku OSP RP w Sulejowie oraz pracownicy Referatów UM wykonujący w zakresach swoich obowiązków czynności związane z zaistniałą sytuacją. Na spotkaniu przeanalizowano stan przygotowania poszczególnych służb w związku z wysokim poziomem wód i ryzykiem wystąpienia powodzi. Omówiono również obecną sytuację w najbardziej newralgicznych miejscach na hydrologicznej mapie gminy, i podjęto decyzję o ciągłym monitorowaniu zagrożonych terenów.

Zaleca się zrezygnować z wszelkich form aktywności sportowej w obrębie sportów wodnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności w strefach przybrzeżnych.

Telefon alarmowy do sztabu kryzysowego – 697335550